7143 sayılı Torba Kanunla birlikte düzenlemeler yürürlüğe giriyor. 18/05/2018 tarihinde yasa 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. 7’nci maddesinde; ‘’(8) Köy ve mahalle muhtarları, kendi...

7143 sayılı Torba Kanunla birlikte düzenlemeler yürürlüğe giriyor. 18/05/2018 tarihinde yasa 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

7’nci maddesinde;

‘’(8) Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 5510 sayılı Kanuna, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu mülga hükümlerine ve mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı hâlde prim borçları nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, bu Kanunun yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren iki ay içinde Kuruma müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre hesaplanmasını talep edebilirler. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmaz ve bu fıkra kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasında bu Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanmaz.’’

Açıklaması:

  • Köy ve mahalle muhtarları
  • Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar (Gelir Vergisi ve Şirket Ortakları)
  • Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar
  • 1475 ve 2926 göre tescilleri yapıldığı hâlde prim borçlan nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlar
  • Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ihya edilmemiş olanlar
  • Sigortalının kendisi, vefat etmiş ise dul/yetim aylığı alabilecek hak sahibi
  • Kanunun yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren
  • 2 ay içinde SGK’ya müracaat ederek (31/07/2018 kadar)
  • 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan 4-b sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
  • Defaten ödeme esası ile hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde (31/08/2018) ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmaz.

Bakanlar Kurulu, 7143 sayılı kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya yetkilidir.

Konuyla ilgili genelge SGK tarafından yayınlandığında işlemler başlayacaktır.

Emekli olmak isteyen Bağ-Kur’lu 4/b sigortalılar için geçmiş dönem prim tutarlarından ihya şansını iyi değerlendirmeleri gerekir.

Aynı zamanda prim gün ihtiyacı olan 2829 sayılı yasa ile hizmet birleştirmesi olanlara ucuz yoldan prim kazanma şansları doğmuştur.

Özellikle bu ihya da güncel dediğimiz sigorta primine esas matrah dikkate alınmayacak, durdurulan döneme ait sigorta matrahı dikkate alınacaktır.

Emekliliği hak edenler SGK ile arasında protokol yapılan bankalardan kredi kullanarak emeklilik hayallerini gerçekleştireceklerdir.

Bu dönemde başvuru şartı ise 2 ay (Temmuz sonu), ödeme ise (Ağustos) olacağından bayram ikramiyelerinden yararlanamayacaklar. Beklenen kazançlı Bağ-Kur süresi durdurulanlar için ihya imkanını kaçırmamalarını öneriyorum.