14 KALEM TCV E-KARAT ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER İÇİN MUHTELİF YEDEK PARÇA
ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14 KALEM TCV E-KARAT ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER İÇİN MUHTELİF YEDEK PARÇA mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/753663

1-İdarenin

a) Adı

:

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Zafer Mah. 840 Sok. Fuar Alanı No:2 35410 - GAZİEMİR/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2322935603 - 2322935616 - 2322820317 - 2322820420

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

14 KALEM TCV E-KARAT ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER İÇİN MUHTELİF YEDEK PARÇA

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

14 KALEM TCV E-KARAT ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER İÇİN MUHTELİF YEDEK PARÇA ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Yüklenici sözleşme konusu malzemeleri, İdaremizin Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı, İnönü Mahallesi, No: 500 BUCA-İZMİR adresinde bulunan Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ambarına teslim edecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

- Sözleşme süresi, sözleşme tarihinden itibaren 6., 7., 9., 10., 11., 13. ve 14. kalemler için 120 gün, 1., 2., 3., 4., 5., 8. ve 12. kalemler için 165 gündür. - Yüklenici yedek parçaların teslimatlarını partiler halinde İdarenin talebi doğrultusunda Teknik Şartnamenin 9. maddesinde belirtilen program çerçevesinde yapacaktır. - Belirtilen miktarlar İdare tarafından yükleniciye haber verilerek, azaltılıp çoğaltılabilir. - Kısmi teslimat yapılabilir.

d) İşe başlama tarihi

:

Bu sözleşmenin yürürlük tarihidir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

01.07.2024 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Eshot Genel Müdürlüğü Fuar İzmir 4. Kat A Kısım İhale Salonu / Zafer Mah. 840 Sok. Fuar Alanı No:2 35410 Gaziemir / İZMİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Marka, parça numarası, model, teknik özellik veya teknik resim vb. belgesi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02044152