15 KISIM CERRAHİ ALET ALIMI
DEVLET HASTANESİ-MENDERES SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

15 KISIM CERRAHİ ALET ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/1241952
1-İdarenin
a) Adı:DEVLET HASTANESİ-MENDERES SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:Cüneytbey Mahallesi Çevreyolu Bulvarı 147 MENDERES/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası:2322404222 - 2322404229
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı:15 KISIM CERRAHİ ALET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı: 15 KISIM KALEM CERRAHİ ALET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Menderes Devlet Hastanesi Cerrahi Alet Depo
ç) Süresi/teslim tarihi:Teslimat ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren 45 (kırkbeş) takvim günü içerisinde teslim edilmiş olmalıdır
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalanmasına müteakip 3(üç) gün işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :14.12.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Menderes Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1) Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Genelgesi gereği aday veya isteklilerin, ÜTS’de firma kaydı aranacaktır. Ayrıca ÜTS üzerinde yapılan ürün sorgulamalarında ürün durumu “Kayıtlı” veya “Sistemde Tekil Ürün Var” şeklinde olan ürünler haricindekilerin alımı yapılmayacaktır. Yeterlilik bilgi tablosunda beyan edilmelidir.
2) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, aday ve isteklinin “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” kapsamında “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi” aranacaktır. Yeterlilik bilgi tablosunda beyan edilmelidir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1) İstekliler teklif ettikleri ürünlerin bulunduğu kağıt ortamındaki orjinal kataloglarını veya katalogda olmayan aletler için üretici firma, kod, boyut ve biçim bilgilerini içerir orjinal broşürlerini veya bu belgelerin digital ortama aktarılmış CD lerini vereceklerdir.Bu belgelerde üretici firma ismi, ürünlerin boyut bilgileri, kod numaraları, ürünlerin fotoğrafları veya net bir şekilde tanımlayıcı resimleri mutlaka bulunacaktır. Teklif edilen her malzeme bu belgelerden birinde ayrı ayrı gösterilecektir. Bu belgelerde olmayan aletler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu belgelerin birinde olmayan aletler için “üretimde”, “özel üretim”, “sipariş üzerine” ve benzeri ibareler kabul edilmeyecektir. CD verilir ise de, teklif edilen tüm ürünlerin mevcut olması, yukarıdaki bilgilerin olması, teklif edilen ürünün aynı kağıt ortamdaki belgelerde olduğu gibi, CD nin hangi bölümünde veya kaçıncı sayfada görülebileceğinin açık bir şekilde ifade edilmesi, ürünlerin katalog numaraları ile gösterilmiş olması, ürün bilgilerinin yukarıda kağıt ortamda tanımlandığı gibi görülebilir olması gerekmektedir.
2) İstekliler hangi kaleme hangi marka ürün teklif ettiklerini ve teklif ettikleri ürünün ÜTS kodunu ve katalog kodunu ve teklif verdikleri her bir ürünün  sundukları katalogda hangi sayfada yer aldığını bir liste ile  sunacaklardır.
3) Ayrıca teknik şartname belirtilen diğer bilgi ve belgeler ihale komisyonunun talep etmesi halinde ihale komisyonuna belirtilen süre içerinde  teslim edecektir.
4) Firmaların genel alet kalitesinin incelenebilmesi için teknik şartnamede referans listesinde belirtilen  "N" ile belirtilen alet numunelerini, tümünü kendi markalarına ait olmak üzere teklif verilen set bazında sunacaklardır ve tutanak altına alacaklardır. "N" ile belirtilen kalemler için numune sunmayan firmalar değerlendirme dışı kalacaktır. Bu tutanağın bir nüshası teklif dosyasına konulacaktır. Numunelerini ihale saatine kadar teklif dosyası ile birlikte teslim etmeyen, eksik ya da hatalı veren isteklilerin teklifleri ilgili set için değerlendirme dışı kalacaktır. Numuneler sözleşme esnasında firmalara iade edilecektir.Setler içerisinde istenen konteyner ve sepetlerden numune olarak sadece bir sete ait konteyner ve sepet numunesi getirilmesi yeterli olacaktır. Tüm setlerin (N' ile belirtilen konteyner ve sepetlerinin getirilmesine gerek yoktur.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01934617