Aşağıda adresleri belirtilen Kullanılmış evsel tekstil atıklarının toplanması ve değerlendirilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale çıkılacaktır.

SIRA

Yerleştirilecek ekipman

Ekipman sayısı

1

Tekstil Atıkları Toplama Kumbarası

100                       Adet

1- İhalenin muhammen bedeli 3 (üç) yıllık 720.000,00 TL (yediyüzyirmibinTürkLirası) ’dır.
2- İhalenin geçici teminat bedeli tahmin edilen ihale bedelinin %3 oranında 21.600,00 TL. (yirmibirbinaltıyüzTürkLirası)’dır.
3- İhale 30/11/2023 Perşembe Günü, saat 14:00’da Belediye Encümen salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
4- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve isteyenlere 300 TL (üçyüzTürkLirası) karşılığında verilir. İhaleye katılmak için ihale dokümanının en geç 29/11/2023 tarih ve saat 12:30’a kadar alınması zorunludur.
5- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmek zorunludur.
a) Yasal yerleşme yeri sahibi olduğunu gösterir belgeyi
1. Gerçek kişilerde kanuni İkametgâh belgesi,
2. Tüzel kişilerde şirkete ait kanuni adresini belirtir beyan yazısı
b) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veyahut Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alacakları belgenin asıl veya noter tasdikli sureti.
1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.
2. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olan aslı veya noter tasdikli sureti.
c) Noter tasdikli imza sirküleri
1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermesi
2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin verilmesi ekinde son durumunu gösterir ticari sicil gazetesinin bulunması
d) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri,
e) Ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
f) Geçici teminatın Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösterir makbuz veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 26. Maddesinde belirtilen Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun26. Maddesinde belirtilen Geçici Teminat belgelerinin ihale tarihinden geçerli olmak üzere geçerlilik süresi 60 (altmış) gün olacaktır.
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı yukarıda sayılan belgeleri vermek zorundadır.
6- İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17. ve 18. Maddelerine göre ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01932284