BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
İZMİR FUARCILIK HİZM ETLERİ KÜLTÜR VE SAN AT İŞLERİ TİC.A.Ş.

Fuar İzmir Gaziemir Alanında Bulunan Bilişim, Santral, Kamera ve Akreditasyon Sistemleri Alt Yapı Bakım Onarım ve İşletme hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/551974

1-İdarenin

a) Adı

:

İZMİR FUARCILIK HİZM ETLERİ KÜLTÜR VE SAN AT İŞLERİ TİC.A.Ş.

b) Adresi

:

Zafer Mahallesi 840 Sokak Fuar Alanı Apt. No:2 35410 /AKTEPE GAZİEMİR/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2324971188 - 2324971190

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Fuar İzmir Gaziemir Alanında Bulunan Bilişim, Santral, Kamera ve Akreditasyon Sistemleri Alt Yapı Bakım Onarım ve İşletme

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETME HİZMET ALIMI İŞİ 12 AY SANTRAL HİZMETLERİ BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ 12 AY KAMERA SİSTEMLERİ BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ 12 AY AKREDİTASYON SİSTEMLERİ ALT YAPI BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ 12 AY
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

FUAR İZMİR / GAZİEMİR

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

21.05.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

FUARİZMİR ZAFER MAHALLESİ 840 SOKAK FUAR ALANI APT NO: 2 AKTEPE İZMİR/ İHALE KOMİSYON TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Kamu Bilişim Yetki Belgesi

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Türk Akreditasyon Kurumu Onaylı ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Hizmet Yeterlilik Belgesi

Tek ortağın sunması yeterlidir.

ISO 27001-2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Hizmet Yeterlilik Belgesi

Tek ortağın sunması yeterlidir.

ISO 45001-2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Hizmet Yeterlilik Belgesi

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Microsoft MCT- Certified Trainer (Microsoft Sertifikalı Eğitmen)

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Microsoft MCSE-Server Infrastructure (Microsoft Certified Solution Expert)

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Microsoft MCSE-Messaging (Microsoft Certified Solution Associate)

Tek ortağın sunması yeterlidir.

VMware VCP (VMware Sertifikalı Profesyonel)

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Veeam Backup Professional (Veeam Yedekleme Sistemleri Uzmanı)

Tek ortağın sunması yeterlidir.

HP Accredited Technical Professional sertifikalı ağ uzmanı (HP Sertifikalı Teknik Profesyonel)

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Aruba’s Campus Switching Solutions sertifikalı ağ uzmanı, (Hp-Aruba Sertifikalı Büyük/Kampüs Network Profesyoneli)

Tek ortağın sunması yeterlidir.

HPE Products, Solutions and Services sertifikalı ağ uzmanı, (Hp Sertifikalı Ürün ve Servisleri Profesyoneli )

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Watchguard Technical Certification (Watchguard Sertifikalı Sistem Uzmanı)

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Watchguard Technical Certification – Network (Watchguard Sertifikalı Network Güvenliği Uzmanı)

Tek ortağın sunması yeterlidir.

WatchGuard Endpoint Security Certification (Watchguard antivirüs yazılımı Güvenlik Uzmanı )

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Microsoft MCSE-Productivity (Microsoft Certified Solution Expert)

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Microsoft MCSA-Windows Server 2016 CharterMember (Microsoft Certified Solution Associate)

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Samsung Santrali Yeterlilik Sertifikası

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Telesis Santrali Yeterlilik Sertifikası

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Kamera Sistemleri Yönetimi konusunda HCSA Sertifikası

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak; her türlü bilişim danışmanlığı işleri veya donanım dahil teknik destek hizmetleri veya bilişim donanımları bakım onarım hizmetleri veya sunucu sistem yükleme hizmetleri veya yerel ağ işletim hizmetleri veya kablolu kablosuz internet hizmetleri veya fuar akteditasyon sistemi hizmetleri veya e-posta sunucu hizmetleri veya web sunucu hizmetleri veya depolama hizmetleri veya yedekleme hizmetleri veya antivürüs hizmetleri veya güvenlik duvarı hizmetleri veya santral ve telefon sistemleri veya bilişim teknolojileri işletme hizmetleri

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,87
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02023341