DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI EGE ÜNİVERSİTESİ

2024 YILI 112 KALEM TIBBİ SARF MALZEME VE İLAÇ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/87592

1-İdarenin

a) Adı

:

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI EGE ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

E.Ü.DIS HEKIMLIGI FAKÜLTESI EGE ÜNIVERSITESI KAMPÜSÜ 35100 BORNOVA/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2323881106 - 2323880325

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2024 YILI 112 KALEM TIBBİ SARF MALZEME VE İLAÇ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2024 YILI 112 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ve İLAÇ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ç) Süresi/teslim tarihi

:

30.04.2024

d) İşe başlama tarihi

:

01.04.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.02.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIK TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1-TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA OLAN ÜRÜNLER İÇİN

a) Teklif edilen malzemelerin üretici veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri ve teklif ettikleri ürün/ürünlerin, TC İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)`da kayıtlı olacaktır.

b) Teklif edilen Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamında olan ürün/ürünlerin TITUBB`da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır.

c) İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sisteminde kayıtlı olduklarını ve teklif ettikleri ürün/ürünlerin TITUBB`da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardır. İsteklilerin ve/veya teklif edilen malın İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarına tevsik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilir. İhale Komisyonu Başkanlığı, gerek görülmesi halinde istekli ve ürün/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası web sitesinde kayıtlı ve onaylı olup olmadığının teyidinin yapacaktır.


2- TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİKLERİ KAPSAMI DIŞINDA OLAN ÜRÜNLER İÇİN

a) Üretici/İthalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanı b) Bu malzemeler için ürünün dahil olduğu Yönetmelikler kapsamında kalite ile ilgili belgeleri/sertifikaları ibraz edeceklerdir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

a) İsteklilerden en uygun 2 (iki) fiyat teklifinde bulunan firmalardan ürünlere ait numuneleri ihale komisyonunca incelenmek üzere ihale tarihinden sonraki 2 (iki) gün içinde teslim edeceklerdir. Numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup, numuneleri teslim etmeyen istekliler ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılarak 3.  istekli firmadan numune talep edilecektir.

b) İstekliler Teknik Şartnameye madde madde karşılık gelecek şekilde marka , menşei belirterek "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" düzenleyeceklerdir.

c) Numunelerin üzerine mutlaka sıra numarası ve firma adı etiketle yapıştırılarak belirtilecektir.

ç) Teklifleri değerlendirme komisyonu gerekli gördüğünde demonstrasyon isteyebilir.

d) Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “…marka…, model…, malzemeyi teklifimizi şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kâğıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan firma teklifleri reddedilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Tüm tıbbi malzeme benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01974427