1.Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Kızıloba Mahallesi 331 ada 1 parsel, Kızılcaova Mahallesi 106 ada 193 parsel, 106 ada 195 parsel, 116 ada 1 parsel, Zeytinova Mahallesi 200 ada 45 parsel, Arıkbaşı Mahallesi 163 ada 1 parsel, 163 ada 7 parsel, Yakacık Mahallesi 101 ada 133 parsellerde bulunan taşınmazların satış ihalesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Arttırma ihale usulünde yapılacaktır.
2. İhale edilecek taşınmazlara ait ihale tarihi, saati, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki listede belirtilmiştir.
3.İhaleler, Bayındır Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4.Taşınmaza ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameyi satın almak için her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine veya Vakıfbank TR76 0001 5001 5800 7318 8117 28 nolu Bayındır Belediye Başkanlığı hesabına 500,00-TL ücret yatırılıp temin edilebilir.
5. İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12:00’ a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine veya Vakıfbank TR76 0001 5001 5800 7318 8117 28 nolu Bayındır Belediye Başkanlığı hesabına yatırılması gerekmektedir. İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga vergisi, resmi vergi, harç, K.D.V. gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.
6. İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;
6-1)İhaleye girmek isteyen;
a)Yasal yerleşim sahibi olmaları,
b)İlgili kurumdan borcunun olmadığına dair yazı almaları,
c)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
d)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
e)Geçici teminatı yatırmış olmaları,
f)Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b),(d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
g) Şartname bedeli makbuzu getirmiş olmaları,
İsteklinin;
6-2)Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (Noterden)
6-3)Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge veya tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.
- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.
6-4)Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü(noterden) oluşan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.
6-5)İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması(Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir.)
6-6)İhale şartnamesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.
6-7)İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.
7.İlanen duyurulur.

Sıra No

Mevkii

Ada

Parsel

Alan

Hissesi

Cinsi

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale
Tarihi

İhale Saati

1

ARIKBAŞI

163

1

545,90

TAM

ARSA

1.493.036,50

44.791,09 

06.02.2024

14:20

2

ARIKBAŞI

163

7

398,98

TAM

ARSA

1.350.148,32

40.504,44

 06.02.2024

14:30

3

YAKACIK

101

133

401,91

TAM

ÇAMAŞIRHANE VE ARSASI

840.393,00

25.211,81

 06.02.2024

14:40

4

ZEYTİNOVA

200

45

868,65

TAM

ZEYTİNLİK

170.000,00

5.100,00 

06.02.2024

14:50

5

KIZILCAOVA

116

1

187,16

TAM

BİR ZEYTİN AĞACI VE YERİ

270.071,88

8.102,15

 06.02.2024

15:00

6

KIZILCAOVA

106

195

541,52

TAM

ZEYTİNLİK

85.018,64

2.550,55

 06.02.2024

15:10

7

KIZILCAOVA

106

193

2.145,35

TAM

ZEYTİNLİK

270.314,10

8.109,42 

06.02.2024

15:20

8

KIZILOBA

331

1

61,21

TAM

ZEYTİNLİK

8.997,87

269,93 

06.02.2024

15:30

#ilangovtr Basın No ILN01972475