Asgari ücret artışı 15,3 oldu

asgari-ucret-artisi-153-oldu
Vedat İLKİ
31 Aralık 2019

İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2020-31/12/2020 tarihleri arasında (98,10) doksan sekiz lira on kuruş olarak tespitine işçi temsilcilerinin oylamaya katılmamalarına karşılık katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir. Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2020 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.
İşte bu çerçevede hareket eden Komisyon; işçinin günlük asgari ücretini; 1/1/2020 – 31/12/2020 tarihleri arasında (98,10) doksan sekiz lira on kuruş olarak belirlemiştir. Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11’inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen asgari ücret, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.
Asgari ücret artışı zam olarak yorumlanmaması gerekiyor, çalışma hayatında uygulanması gereken zorunlu bir ücrettir. Asgari ücret, iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı İş Kanununun kapsamında olan veya olmayan, her türlü işçinin çalıştığı bütün işkollarını kapsar. Asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılamaz. Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yapılır.
Maktu aylık olursa 2.943,00 TL., haftalık olması 686,70 TL., saat başına 13,08.-TL. Kısaca 98,10 TL altında belirlenmez. 2020 yılında asgari ücret net olarak AGİ hariç 2.103,97 TL. Emekli çalışan ve kapıcı-ev hizmetlileri için rakam değişecektir. Kapıcı ve ev hizmetlileri için net 2.501,55 TL.(AGİ uygulanmaz) Emekliler için AGİ hariç net 2.291,60 TL.

BİR AYLIK
ASGARİ İNDİRİME ESAS
İNDİRİM MEDENİ DURUMU
220,73 BEKAR
264,87 EŞİ ÇALIŞMAYAN ÇOCUKSUZ
297,98 EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU
331,09 EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU
375,23 EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU/FAZLASI
220,73 EŞİ ÇALIŞAN ÇOCUKSUZ
253,83 EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU
286,94 EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU
331,09 EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU
353,16 EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU
375,23 EŞİ ÇALIŞAN 5 ÇOCUKLU/FAZLASI

Net asgari ücret vergi dilimine girmesinde yapılan düzenleme: 7103 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanunun 32’nci maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Net ücretleri, bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle bu maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin (ilgili yılda geçerli asgarî ücretin dönemsel olarak farklı tutarlarda belirlenmiş olması halinde, yeni asgarî ücretin geçerli olduğu aylar için artışın uygulandığı ilk aydaki ücret üzerinden Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin ilk dilimindeki oran baz alınarak hesaplanan net ücretin) altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgarî geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgarî geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.”

ABD 100 yıldır Türkiye’ye zarar veriyor!

2019dan-notlar

2019’dan notlar