Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatları zamlandı

kisa-calisma-odenegi-basvuru-suresi-uzatildi
Vedat İLKİ
12 Ocak 2021

Asgari ücrete gelen %21,56 artışla birlikte Kıdem Tazminatı taban tutarı da artmış oldu.

Kıdem Tazminatı alma şartlarını tamamlayan asgari ücretli çalışanlar, 3.577,50.-TL ve ona bağlı olarak tazminat hesabına dahil edilecek haklarla birlikte giydirilmiş tazminatı ücreti bulunacaktır.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları:

a.)İşçinin Haklı Nedenle İş akdi Feshi,(4857/24 Madde)

b.)İşveren Tarafından Feshi(Ahlak ve İyi Niyet Kuralları Hariç),(4857/25-II. Madde Hariç)

c.)Askerlik,

ç.)Yaşlılık, Ölüm, Malullük Aylığı Alma, Toptan Ödeme

d.)Yaş dışında emeklilik hariç diğer şartları sağlama,

e.)Kadın çalışanın evlenme tarihinden itibaren 1 yıllık sürede işten ayrılma isteği

f.)İşçinin ölümü halinde

İşçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder.

Konut Kapıcılarında Kıdem Tazminatı Esası:

Konut Kapıcılarında dikkat edilmesi gereken konu, ücretin dışında apartman görevlisinin oturduğu evin kapıcı dairesi olup olmadığı, elektrik, su ve yakıt giderlerinin işveren tarafından ödenip ödenmediği de hesaplanacak buna göre giydirilmiş kıdem tazminatına esas ücret bulunacaktır. Kapıcı dairesi de kıdeme esas hesaplanacak para ve para ile ölçülebilir hak ve menfaatlerden sayılması kaydı ile hesaplama yapılacaksa emsal kira bedeli belirlenerek kıdeme esas giydirilmiş kazanca ilave edilir.

Apartman Görevlisinin kıdem tazminatından 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisi, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununu gereği Damga Vergisi kesilmez.

İHBAR TAZMİNATI

Asgari ücretlinin ihbar tazminatı %21,56 artışa göre hesap edilecektir. İhbar tazminatı da tıpkı Kıdem Tazminatına esas belirlenen giydirilmiş ücretler üzerinden işlem görür.

4857/17 Maddesine göre;

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri çalışma süreleri ile orantılı olmak üzere 2 ila 8 hafta esasına göre bildirimli fesih yada fesih ücreti peşin ödenmek suretiyle sonlandırılır.

2021 YILI KIDEM TAZMİNAT TAVANI %7,33 ORANINDA ARTMIŞ OLDU

2020 yılı 7.117,17 .TL olan kıdem tazminatı tavanı, 2021 yılında %7,33 oranında  katsayı artışına bağlı olarak yılın ilk yarısı için 7.638,96.-TL yükseldi.

01.01.2021-30/06/2021 göre 521,79.-TL artış olmuştur.

Kıdem tazminatı tavanı 7.638,96.-TL dahil ve daha yüksek ücretliler de ücret tutarına bakılmaksızın tavan tutar ödenir.

Örnek:

8 Bin TL Brüt ücretle çalışan işçi için bu tutar giydirilmiş ücret 10 Bin TL olması halinde 7.638,96.-TL olarak ödenecektir.

Kıdem tazminatının alt sınırı asgari ücret esasına göre, üst sınırında Cumhurbaşkanlığı sisteminde en yüksek devlet memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’na bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmeyecektir.

Bu tutarın üzerinden ödenmesi elbette olur, fark tutar ücret gibi değerlendirilerek işleme alınır.

İşin Özü:

Asgari ücretlilerde tabanda artış oranı %21,56 olur iken, Yüksek Ücretliler de (tavanda) %7,33 oranında belirlenir.

Kusura bakmayın İlker Paşam ama söyledikleriniz doğru değil!

‘Sabaha kadar penaltı vermem’ dedi