Gelir kavramı nedir?

ocak-ayi-burs-ve-kredi-odemeleri-basladi
Vedat İLKİ
22 Eylül 2020

5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nda tanımlar kısmında gelir, iş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeyi tanımlanmıştır.
Tanımlamadan yola çıktığımızda;
a.) İş kazası
b.) Meslek hastalığı, sigortalı ya da vefatı halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödeme olarak yapılıyor. Aylıktan farkı, güncellenmeyen (Mevcut olayın ortaya çıktığı dönemdeki kazançlar) ve yaşlılık, ölüm, malullük hallerindeki gibi katı kuralları yok.
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ
Sürekli iş göremezlik geliri, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik nedeniyle SGK’ca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden SGK sağlık kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalıya bağlanacaktır.
Sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, sigortalının çalıştığı işten ayrılması, iş yerini kapatması veya devretmesi şartı aranmaz.
5510 sayılı Kanun’un 4/1-(b) bendine göre sigortalı sayılanlara, sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.
Sürekli iş göremezlik gelirinin hesaplanması: Sürekli iş göremezlik geliri sigortalının;
– Tam iş göremezliği halinde; günlük kazanç x 30 x % 70 veya kısaca GK x 21,
– Kısmi iş göremezliği halinde ise günlük kazanç x 30 x % 70 x SİD (Sürekli iş göremezlik derecesi) veya kısaca GK x 21 x SİD formüllerine göre hesaplanacaktır.
Sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması durumunda % 70 olan gelir bağlama oranı % 100 olarak dikkate alınacak ve gelir = GK x 30 x SİD formülüne göre hesaplanacaktır.
İş kazası ve meslek hastalığı hallerinde bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç;
– İş kazasının olduğu tarihten, meslek hastalığı halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde Kanunun 80’inci maddesine göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle,
– On iki aylık dönemde çalışmamış ve ücret almamış olan sigortalı, çalışmaya başladığı ay içinde iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrarsa bağlanacak gelirlerin hesabına esas günlük kazanç, çalışmaya başladığı tarih ile iş göremezliğinin başladığı tarih arasındaki sürede elde ettiği prime esas günlük kazanç toplamının, çalıştığı gün sayısına bölünmesi suretiyle,
– Çalışmaya başladığı gün iş kazasına uğraması halinde ise aynı veya emsal işte çalışan benzeri bir sigortalının günlük kazancı esas tutularak hesaplanacak olup, günlük kazancın belirlenmesi aşağıda belirtilen hususlara göre yapılacaktır.

İş kazası geçirdiği gün SGK çalışmış olarak bildirilmesi: Fiili durumda sigortalı iş kazası günü işine gelmiş ve fiili çalışması sırasında veya işyerinde bulunduğu sırada kazaya maruz kalmış ise sigortalı iş kazasına maruz kaldığı gün fiilen çalışmıştır sağlık tesisleri tarafından istirahatlı sayılması halinde, sigortalının iş kazası geçirdiği günün SGK’ya işverenlerince çalışmış olarak bildirilmesi gerekmektedir.
İşe girdiği gün fiilen çalışırken iş kazası sonucu yararlanan yada uzuv kaybı olan sigortalı geçici ya da sürekli iş göremezlik haklarından yararlanacaktır.

İş kazası olduğu için işçinin ücreti belirlenmemiş ise emsal işçilik ücreti ile geçici iş göremezliği belirlenebilir ya da işçi ile işveren arasında düzenlenen hizmet sözleşmesi dikkate alınır.

İş kazasında geçici iş göremezlik kazanın ilk gününden itibaren ödenmeye başlanır.

Uygulamada fiilen çalıştığı gün iş kazasına uğrayan işçi için gün bildirimi yapılmadığından hak kayıpları ortaya çıkmaktadır.

Bunun için fiilen çalıştığı gün için ek muhtasar ve aylık prim hizmet belgesi (MuhSGK) düzenlenerek çalıştığı günün sigorta primi ödenmelidir.

“Eylül sendromlu” Yunanistan, bizimle dost mu düşman mı?

izmir-ve-manisada-gorev-yapan-doktorlar-koronayla-savasi-anlatti

Hayat kurtarmak yormaz