İşveren hem SSK hem de Bağ-Kur primi öder mi?

ocak-ayi-burs-ve-kredi-odemeleri-basladi
Vedat İLKİ
6 Ekim 2020

5510 sayılı Kanun’un 4 -1(a/SSK) ve (b/Bağ-Kur) statüsüne tabi sigortalılığın çakışması nedeniyle (a/SSK) statüsü kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar 1/3/2011 tarihinden sonra yazılı talepte bulunmak ve 5510/82’nci maddeye göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, (b/Bağ-Kur) statü kapsamındaki çalışmasından dolayı talep tarihinden itibaren (b/Bağ-Kur) statüsü içinde prim ödeyebilir. Ancak, (a/SSK) ve (b/Bağ-Kur) bendi için ödenecek primlerin toplamı prime esas kazancın üst sınırından fazla olmaz.

5510/ 4 -1(a/SSK) statüsü kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlardan (b/Bağ-Kur) statüsü kapsamında prim ödemek isteyenlerin primleri aşağıdaki gibi dağılımı yapılacaktır;

a.) İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden Kanun’un 4 -1 (b/Bağ-Kur) bendi kapsamında,

b.) Kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise Kanun’un 4 -1 (a/SSK) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilir.

4/b(Bağ-Kur) sigortalılığı kapsamında ödenecek bu primlerin uzun vadeli sigorta kolları yönünden yani malûllük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının bağlanmasında ise 4/a(SSK) sigortalılığı kapsamındaki prime esas kazancıyla birleştirilerek dikkate alınması gerekmektedir. Ancak, hizmetin değerlendirilmesinde bir ay 30 günü, prime esas kazançlar ise prime esas azami kazancı geçemeyecektir.

 

Aynı zamanda hem 4/a sigortalısı hem de 4/b sigortalısı halleri çakışanlardan 4/b sigortalılığı kapsamında ayrıca prim ödemek için talepte bulunanlara, 4/b sigortalılığı statüsünde iş kazası ve meslek hastalıkları yönünden;

a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi,

b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması,

c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması,

d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi,

e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi hususundaki yardımların 4/b sigortalılığı statüsünde ödenen primler esas alınarak yapılması gerekmektedir.

Bu sigortalılara kısa vadeli sigorta kollarından hastalık ve analık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesinde de sigortalılık statüsünün 4/a sigortalılığı olarak değerlendirilmesi gerekir.

4/a ve 4/b sigortalılığı çakışıyor olup da 4/a statüsündeki sigortalılığı esas alınmakla birlikte 4/b sigortalılığından da prim ödemek isteyenlerin 4/b sigortalılığı kapsamındaki çalışmalarından dolayı taahhüt ettikleri primleri ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ödememeleri halinde o aya ait primin ödeme imkânı ortadan kalkacak olup bahse konu ay için hesaplanacak 4/a sigortalılığı kapsamındaki prime esas kazanca dâhil edilmeyeceğinden şayet o ay içinde iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına tutulması halinde iş kazası ve meslek hastalığı hükümlerinden yararlandırılmayacağına da dikkat çekmek gerekmektedir.

Örnek:

A şirketinde işveren /şirket ortağı/yönetim kurulu üyesi olan statüsü gereği 4/b sigortalısı Ahmet Bey sigortası devam ederken, B işyerinden 4/a statüsünden çalışması sonucu 15.000.-TL SGK matrah ile bildirilmesi halinde 22.072,50.-TL geçmeyecek şekilde 4/b primini de izleyen ayın sonuna kadar ödemesi halinde ileride alacağı emekli aylığına olumlu etkisi olacaktır.

Örnek: 

Bağ-Kur statüsünden sigortalı olan Ayşe Hanım, sigortası devam ederken SSK’lı olarak hizmet akdi ile C işyerinde çalışmaya başlamış,SGK beyan da bulunması,izleyen her ayın sonunda 4/b prim ödemeye devam etmiştir.

Sigortalı Ayşe hanım 4/1-(a) statüsünde çalıştığı C iş yerinde meydana gelen iş kazası sonucu yaralanması halinde iş kazası tespiti ve SGK tarafından yapılacak yardımlar bakımından 4/1-(a) kapsamında değerlendirilir, 4/1-(b) statüsünde ödediği primler ödeneğe esas kazancın hesabında dikkate alınmaz.

4/1-(b) kapsamında sigortalı olduğu işyerinde iş kazası meydana gelmesi halinde ise iş kazası tespiti ve sağlanacak haklar bakımından 4/1-(b) kapsamında değerlendirilir, 4/1-(a) kapsamında ödediği primler ödeneğe esas kazancın hesabında dikkate alınmaz.

İş kazası / meslek hastalığı dışında sağlanan diğer haklar bakımından, örneğin hastalık -analık türünde istirahat raporu alınması halinde 4/1-(a) kapsamında sigortalılık olarak değerlendirilir, geçici iş göremezlik ödeneğine esas kazancın hesabında 4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamında ödenen primlerin tamamı dikkate alınır.

4-1(a) ve 4-1(b) primi aynı ay ödenmesi sonucunda ileride bağlanacak uzun vadeli sigorta kollar yardımları MYÖ (maaş) bakımından avantajlı olup kısa vadeli sigorta kollarından analık-hastalık hallerinde geçici iş göremezliğinde yüksek gelir alınmasını sağlayacaktır.

corona-virusunde-dikkat

Korona mı, güvensizlik mi?

Ufak dokunuşlar…