Kısa çalışma ve nakdi ücret desteğine devam

xxx
Vedat İLKİ
4 Ağustos 2020

8/07/2020 tarihli Resmi Gazete’nin 31119 sayısında 7252 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle birlikte 4447 ve 4857 sayılı kanunlarda önemli değişikliklere yer verilmiştir.

Korona virüsün ekonomi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri hafifletmek üzere kısa çalışma ve nakdi ücret desteklerinde işverenlere nefes aldırılacak tedbirler de hayata geçirilmesi bu kanunla hedef alınmıştır.

Cumhurbaşkanının kısa çalışmayı 31.12.2020 tarihine kadar sektörel olarak veya bir bütün halinde uzatmaya yetkili olmuştur. Özellikle etkilenen sektörler bu uzatmadan yararlanacak 4447 sayılı Kanunla kurulan işsizlik fonundan Kısa Çalışma Ödeneği o sektörlere kaydırılacaktır.

Örnek:

Turizm sektörü, eğlence gibi…

Kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanır. Bu koşulu taşımayanlar kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam eder hükmü de devam edecektir.

Kısa çalışma ödeneğini sonlandıran işverenlere teşvik geldi: 4447/Geçici 23’üncü Madde kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle 5510 sayılı Kanun’un 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı İşsizlik Fonu’ndan karşılanır.

2943 TL yüzde 37,5 gibi hesaplanması halin de günlüğü 36,79 TL olacaktır.

4447/Geçici 24’üncü madde kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, işveren söz konusu sigortalı için birinci fıkra kapsamındaki destekten ilgili fıkrada belirtilen süreler ve şartlarla yararlandırılır. Kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının 4447/ Geçici 23’üncü Madde kapsamında kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını,4447/ Geçici 24’üncü Madde kapsamında sağlanan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemez.

Örnek:

Kısa Çalışma Ödeneği’nden 15 gün yararlanılması halinde 15 gün kadar ödenecektir. Nakdi ücret desteği de örnekteki süre kadar alınması halinde o süre kadar olacaktır. Bu madde kapsamında destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde yararlanılan destek tutarı işverenden 5510 sayılı Kanun’un 89’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Cumhurbaşkanı tarafından yer alan üç aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

Ücretsiz izin uygulaması uzatıldı: Nakdi ücret desteğinin sektörel veya bir bütün olarak üçer aylık dönemlerle 31 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi Cumhurbaşkanı’na verildi. Cumhurbaşkanı kararıyla fesih yasağı ve nakdi ücret desteği üçer aylık dönemlerle 31 Haziran 2021’e kadar uzatılabilecektir.

Fesih yasaklanmasında kafalardaki soru işaretlerine çözüm üretildi. İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25’inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.

a.) 4857/25-II fesih ahlak ve iyi niyet kuralları

b.) Belirli süreli hizmet sözleşmesi

c.) İşyerinin kapanması, işin sona ermesi

d.) Hizmet alım ve yapım işlerinin sona ermesi

Bunlar dışında iş akdi feshi yapılmayacak olup ücretsiz izine gönderilerek nakdi hizmet desteği verilebilir.

if-diyetine-dikkat

If diyetine dikkat

Bekir Yıldız’ı yeniden okumak