Sigortalılarda 18 yaş

Vedat İLKİ
8 Eylül 2020

506 sayılı Kanun’un 60. maddesine 2422 sayılı Kanun’un 6. maddesi ile yapılan değişiklik ve eklemeyle birlikte madde hükmü 08.03.1981 tarihli RG’nin 17273 sayısında yayımlanarak 01.04.1981 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
01.04.1981 tarihinden sonra SSK sigortalılık başlangıcı, sigortalının 18 yaşını doldurduğu tarih olarak esas alınmıştır.
506 sayılı Kanun’un 60. maddesinin ilgili hükümleri; “18 yaşından önce Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına tabi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilir. Ancak, bu tarihten önceki süreler için ödenen malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primleri, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir” şeklindeydi

Kanuna göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında, 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık sürelerinin 18 yaşını doldurdukları tarihte başladığı kabul edilecektir. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, sadece prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilecektir.

4/1-(b) ve 4/1-(c) bendi kapsamındaki sigortalılardan, bir meslek veya sanat okulunu bitirerek, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre mahkemece ergin kılınmak suretiyle, öğrenimleriyle ilgili görevlerde çalışanlar için 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aranmayacağından, bu kapsamda 18 yaşın altında kaza-i rüşt kararı tarihinden itibaren başlayan sigortalılık başlangıç tarihleri, aynı zamanda sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak esas alınacaktır.

Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olan 4/1-(a) ve 4/1-(b) sigortalıları için yalnızca yaşlılık aylığı bağlanmasında geçerli olan 18 yaş uygulaması, malullük ve ölüm aylıklarında uygulanmayacaktır.

Kanunun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, 506 sayılı Kanuna göre 1/4/1981 tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş olanlar hakkında, Kanunun 38 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki sigortalılık süresinin 18 yaşın doldurulduğu tarihten başlayacağına ilişkin hükmünün uygulanmayacağı öngörülmüştür. Buna göre, 4/1-(a) sigortalılarının, sigortalılık süresinin başlangıcı;

– 1.4.1981 tarihinden önce ise yaşa bakılmaksızın sigortalılık süresinin başlangıç tarihi,

– 1/4/1981(dahil) tarihinden sonra ise 18 yaşın doldurulduğu tarih,

olarak dikkate alınacaktır. Ancak, 18 yaş öncesinde geçen çalışma süreleri prim ödeme gün sayısına ilave edilecektir.

Sigortalıların 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesine göre aylığa hak kazanma koşullarının belirlenmesinde 18 yaş uygulamasına bakılmaksızın, ilk işe giriş tarihine göre yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi koşulları tespit edilecektir. Söz konusu koşullardan sigortalılık süresi koşulunun tahsis talep tarihinde yerine gelip gelmediği incelenirken ise, 18 yaş uygulamasına bakılacaktır.

Örnek:

10.1.1969 doğum tarihli kadın sigortalı 17 yaşında iken 20.3.1986 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başlamıştır. Sigortalının 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin (B) bendine göre aylığa hak kazanma koşulları 18 yaş uygulamasına bakılmaksızın 20.3.1986 tarihli girişine göre 20 yıl, 42 yaş, 5075 gün olarak tespit edilmiştir. Sigortalı tahsis talebinde bulunduğu zaman bu şartlardan 20 yıllık sigortalılık süresi şartının yerine gelip gelmediğinin tespitinde sigortalının 18 yaşını doldurduğu 10.1.1987 tarihi sigortalılık başlangıç tarihi olarak dikkate alınacak ve 20 yıllık sigortalılık süre şartı bu tarihe göre belirlenecektir. Dolayısıyla, sigortalılık süresi 10.1.2007 tarihinde dolacaktır.

Örnek:

15 Ocak 1972 doğumlu erkek sigortalı 11 yaşında  20 Şubat 1983 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, sigortalının 18 yaşı tamamlayıp tamamlamadığına bakılmaksızın 20 Şubat 1983 tarihindeki sigorta başlangıcına göre, 25 yıl sigorta, 47 yaş, 5150 gün prim ödeme şartlarına tabi olduğu tespit edilir. Sigortalının yaşlılık aylığı talebinde bulunacağı 47 yaşında, bu üç şarttan 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlama şartının sağlanıp sağlanmadığının tespitini yapmaya gerek yoktur. Sigortalının 18 yaşını doldurduğu 15 Ocak 1990 tarihi, 25 yıllık sigortalılık süresi hesabı için sigortalılık başlangıç tarihi olarak dikkate alınsa ve 25 yılın doldurulduğu tarih 15 Ocak 2015 olarak hesap edilse bile sigortalı bu kez 47 yaşı tamamlayacağı 15 Ocak 2019 tarihini yaşı bekleyecektir.

Örnek:

15.03.1973 doğumlu bayan sigortalı 01/04/1986 tarihinde ilk defa sigortalı olmuştur.Sigortalı olduğu tarihte 13 yaşında olmasına rağmen 20 yıl 42 yaş 5075 gün ile emekli olacaktır.15.03.1991+20 yıl=15.03.2011 dolacak ,emekli yaşı ise 15.03.1973+42=2015 olacaktır.

1/Ekim/2008 tarihinden önce sigortalı olan ve sigortalı olduğu tarihte 18 yaşını tamamlamamış olanlar malullük yaşlılık ve ölüm sigortaları açısından hiçbir hak kaybına uğramazlar. 

Sigortalıların 506 sayılı Kanunun geçici 81. maddesine göre aylığa hak kazanma koşullarının belirlenmesinde 18 yaş uygulamasına bakılmaksızın ilk işe giriş tarihine göre yaş, prim ödeme gün sayısı tespit edilecek sigortalılık süresi koşullarına bakılmayacaktır. Yaşın tamamlandığı tarihte sigortalılık süresi otomatikman sağlanmış olmaktadır. 

1.10.2008 TARİHİNDEN SONRA SİGORTALI OLANLAR ETKİLENECEKTİR.

5510 sayılı Kanunun 38’nci maddesine göre, ilk defa sigortalı olanlar için malullük ve ölüm aylıklarında 18 yaş uygulamasına geçilmiş.

Malullük ve ölüm aylıkları hesabında 18 yaş öncesi sigortalılık süresi varsa sigortalılık süresinin başlangıcı 18 yaşın tamamlandığı tarih olacak, malullük aylığı için sigortalı, ölüm aylığı için de hak sahibi olumsuz etkilenir.

Örnek:

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı olan 23 yaşını, kısaca (18+5= 23) tamamlamadan ölmeleri halinde 5 yıllık fiili sigortalılık süresi olsa bile hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmıyor.

28 yaşını(18+10=28) tamamlamadan malul kalmaları halinde 10 yıllık fiili sigortalılık süresi olsa bile kendilerine malullük aylığı bağlanmıyor.

Örnek:

03.04.1995 doğumlu sigortalı  ilk defa 18 yaşını doldurmadan 1 Nisan 2010 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ve 2300 gün prim ödedikten sonra 15 Eylül 2020 tarihinde malul kalmıştır. Sigortalılık başlangıcı her ne kadar 1 Nisan 2010 tarihi olsa da malullük aylığına esas tutulacak sigortalılık süresinin başlangıcı, 3 Nisan 2013 sayılacağından sigortalıya ancak 28 yaşını tamamlayacağı 3 Nisan 2023 tarihinde malullük aylığı bağlanabilecektir.

Gurbet Kuşları romanında 6-7 Eylül olayları

botox-nedir-kimlere-yapilir-botoks

Migrene karşı artık elimiz çok güçlü…