Ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma ücreti

yurt-ve-pansiyon-ucretleri-alinmayacak
Vedat İLKİ
28 Temmuz 2020

Ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Hafta tatilinde çalışılması halinde ise 1,5 katı olarak ödenmesi gerekir. Burada hafta tatili ücreti dahil 2,5 katı ödeme alınır. Özellikle hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil içe içe girmesi halinde hafta tatilinde yapılan fazla mesai gibi değerlendirilmesi gerekir.
Ulusal bayram ve genel tatillerde çalışmanın ücreti: İşçi, resmi tatilde çalışmazsa o günün ücretini tam olarak alır. Resmi tatilde işçi, çalışırsa ayrıca bir günlük ücreti daha ödenir. Resmi tatilde bir saat de çalışılsa 7,5 saat de çalışılsa karşılığı bir günlük ücret olur. Resmi tatil günlerindeki çalışmalar, fazla çalışma değildir. Resmi tatilde çalışıldığı için haftalık çalışma süresi aşılmışsa aşılan süre için fazla çalışma ücretinin ödenmesi gerekir. Fazla çalışma ücreti yüzde 50 artırımlı olarak hesaplandığı için daha fazla olur. Karşılaştırma olursa, işçi açısından hangisi fazla ise onun ödenmesi gerekir.
Örnek: Resmi tatilde 1 saat çalışan işçiye çalışma haftalık 45 saatlik aşılarak yapılmış olsa dahi o günün ücreti yani 7,5 saat karşılığı ücret ödenir, 1 saatlik fazla çalışma ücreti ödenmez. 7,5 saatlik ücret, 1,5 saatlik ücretten daha fazladır. Ulusal bayram ve genel tatil günleri için serbest zaman uygulaması öngörülmez. Ulusal bayram ve genel tatil günlerindeki çalışmaların karşılığında, ilave ücret ödenmesi gerekir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’un 1. maddesinde ulusal bayramın 28 Ekim13.00’ten, 2.maddesinde ise Ramazan ve Kurban bayramlarının arife günü 13:00’ten itibaren başlayacağı belirtilmiştir. İşte bu üç ayrı yarım gün arife günüdür. İş Kanunu’nda arife günleri ile ilgili özel bir düzenleme bulunmamakta, genel düzenleme çerçevesinde değerlendirme yapılır. 13:00 sonrasında çalışıldığında, çalışma yarım gün için yapılmışsa yarım gün, tam gün için yapılmışsa tam günlük ücrete hak kazanılır. Bu arife günlerindeki çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edilir. Ancak, bu çalışmalar yapıldığı için haftalık çalışma süresi aşılmışsa aşılan süre için fazla çalışma ücretinin ödenmesi gerekir.
T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No. 2016/5688 Karar No. 2019/14533 Tarihi: 01.07.2019
Ulusal bayram ve genel tatillerdeçalıştığını işçinin kanıtlamasının gerekmesi imzalı ücret bordrolarında ulusalbayram genel tatil ücreti tahakkuku yapılmışsa bordroların kesin delil niteliğinde olduğu:
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını iddia eden işçi, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça imzalı bordroda yer alan bayram ve genel tatil ücreti ödemesinin yapıldığı varsayılır. Bordroda ilgili bölümünün boş olması ya da bordronun imza taşımaması halinde işçi, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını her türlü delille ispat edebilir. Ulusal bayram ve genel tatillerde çalışıldığının ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, yazılı delil niteliğindedir. Ancak, sözü edilen çalışmanın bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda, tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bununla birlikte, işyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez.
İmzalı ücret bordrolarından, ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından daha fazla çalışıldığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin alacağının bordroda görünenden daha fazla olduğu yönünde bir ihtirazi kaydının bulunması halinde, ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının ispatı her türlü delille yapılabilir. Ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda, tahakkuku aşan çalışmalar her türlü delille ispat edilebilir ve bordrolarda yer alanödemelerin mahsubu gerekir. Somut uyuşmazlıkta, davalının sunduğu imzalı ücret bordrolarının bir kısmında genel tatil ücreti tahakkuklarının bulunmasına rağmen hükme esas alınan bilirkişi raporunda ve mahkemece bu tahakkukların değerlendirilmemesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Güzelliğinizi gölgeletmeyin!

Lozan, bağımsız Türkiye’nin dünyaya ilanıdır