Yapılandırma maratonu başladı

danistay-hesap-isletim-ucretinin-alinmasinda-hukuka-aykirilik-yok
Vedat İLKİ
22 Haziran 2021

3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 9/6/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 2021/Nisan ve önceki aylara ait olup kanunun yayım tarihi olan 9/6/2021 tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan SGK alacakları ile takip ve tahsili SGK verilen alacaklar, yapılandırılmaktadır. 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamında.

İsteğe bağlı, tarım SSK,EK/5 ve EK/6 dahil olmak üzere kapsama alınmıştır.

Yersiz ve hatalı ödemelerde bu kapsam da değerlendiriliyor.

BAĞ-KUR UCUZ İHYA İMKANI GELDİ

5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci, geçici 63 üncü, geçici 76 ncı ve geçici 83 üncü maddesi gereği sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan 9/6/2021 tarihi itibarıyla ihya etmemiş olanlar, (ihya talebinde bulunduğu halde SGK’unca bildirilen ihya borcunu tam olarak ödeyerek ihya uygulamasından yararlanmayanlar dâhil) 1/7/2021 ila 1/11/2021 (bu tarih dâhil) (31/10/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) tarihleri arasında müracaat etmeleri ve durdurulmuş süreler için sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek bu Kanuna göre hesaplanan tutarları en geç ilk taksit ödeme süresi olan 1/11/2021 (bu tarih dâhil) (31/10/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) ödemeleri halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

BAŞVURU ZAMANI!

7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; borçluların kapsama giren SGK alacaklarını yapılandırabilmeleri için son başvuru tarihi ( Cumhurbaşkanınca uzatılmadığı müddetçe 31/8/2021 tarihi esas alınacaktır) mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen, posta yoluyla, e-Devlet üzerinden veya son başvuru tarihi saat 23.59’a kadar e-Sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.(BAĞ-KUR İHYASI VE ÖDEME İÇİN :1/11/2021 SON TARİH)

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLARI!

2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçlarının 31/12/2021 tarihine kadar ödenmesi halinde bu borçlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.

İHLAL SAYILMAYACAK HALLER!

7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, taksit tutarının % 10’unu aşmamak kaydıyla 10 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için, yeniden yapılandırma Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

PEŞİN VE TAKSİTLİ ÖDEME VAR!

Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; 1) Altı eşit taksit için (1,09), 2) Dokuz eşit taksit için (1,135), 3) On iki eşit taksit için (1,18), 4) On sekiz eşit taksit için (1,27), katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

Detaylı Bilgi;

2021/20 7326 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırması Genelge ve eklerinde yer almaktadır.

Besin alerjisi olan çocuklara sabırla yaklaşın!

enflasyon-rakamlari-aciklandi-2

Memura sıfır zam…