Yıllık izinde cumartesi akdi tatili

turizm-acenteleri-daha-fazla-destek-bekliyor
Vedat İLKİ
9 Haziran 2020

4857 sayılı İş Hukuku’nda yıllık izin süreleri belirlenmiştir. İşçinin izin süresi, iznini hak ettiği tarihteki hizmet süresine ve 4857 sayılı Kanun’un 55’inci maddesine göre belirlenir. İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

  1. a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden,
  2. b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden,
  3. c) On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden az olamaz.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün artırılarak uygulanır. Ancak, on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. İşveren veya işveren vekili nisan ayı başı ile ekim ayı sonu arasındaki süre içinde, işçilerin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulayabilir. Bu uygulamaya gidildiğinde, izin kurulu izin çizelgelerini, toplu izne çıkacak işçiler aynı zamanda izne başlayacak ve Kanunun 53’üncü maddesindeki izin sürelerine ve yol izni isteklerine göre her işçinin izin süresinin bitimini gösterecek biçimde düzenler ve ilan eder. Toplu izin dönemleri, bu dönemlerde henüz yıllık ücretli izin hakkını kazanmayan işçileri de kapsayacak şekilde belirlenebilir. Şu kadar ki, ertesi yıl veya yıllarda bu toplu izin yönteminin uygulanmaması halinde, bu durumda olanların gelecek yıllık ücretli izne hak kazanacakları tarih, genel esaslara göre belirlenir.

53’üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

AKDİ TATİL NEDİR?

45 saatlik çalışma süresi bireysel iş sözleşmesi ya da TİS haftanın 6 gününe ait sürelere denk gelecek şekilde 5 iş gününe dağıtılması suretiyle cumartesi günleri akdi tatil ilan edilir.

YARGITAY KARARLARI

Cumartesi günleri çalışılmayan işyerindeki işçinin yıllık ücreti izin günlerinin hesabında çalışılmayan cumartesi günleri izin süresine dahil edilmeyecektir. Y. 9. HD E: 2015/25881 K: 2018/19888 T: 07.11.2018

Toplu iş sözleşmesinde yer alan açık düzenlemeye göre de “Yıllık ücretli izin hesabında Cumartesi günleri işgünü sayılır.”

Akdi tatil bireysel ve iş sözleşmelerinde cumartesi yıllık izin süresinde dikkate alınmaz ibaresi olursa:

“Cumartesi günü” iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde “Hafta Tatili” olarak kabul edilmiş ise yıllık izin süresinden sayılmaz diye ibare yer verilmesi halinde dikkate alınır. İşçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmesinde veya işyeri uygulamasında işçi lehine cumartesi gününün izinden sayılmaması yönünde bir düzenleme yapılabilir, ancak bu sadece o işyerlerini kapsar.

İŞİN ÖZÜ:

Cumartesi günleri hafta tatili, genel tatil değildir. İşveren tarafından bireysel/TİS cumartesi günleri çalışılmayan işyerlerinde işverence verilmiş akdi tatildir. Cumartesi günleri çalışılıp çalışılmadığına bakılmaksızın, cumartesi günlerinin yıllık izinden düşülmesinde kanunen yasaklama yok. Genel anlamda cumartesi günleri işgünü olarak çalışıldığı için yıllık izin hesabında dikkate alınır. Bireysel yada TİS her işyeri uygulama açısından cumartesi günlerini yıllık izin hesabından dışladığı gibi,bu hesabın içine katılabilir.

Örnek:

(..) bankası çalışanları ile yaptığı sözleşmede yıllık izin hesabında cumartesi günleri dikkate alınmaz diyebildiği gibi, (..) bankası yıllık izin hesabında cumartesi günleri dikkate alınabilir diyebilir.

corona-virusunde-dikkat

Korona bitti mi?

para-kimde-can-nerde

Para kimde, can nerde?