MENEMEN DEVLET HASTANESİ
ACİL SERVİS KANTİN, BÜFE VE ÇAY OCAĞI YERİNİN KİRAYA VERİLMESİ

İHALE  İLANI

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Menemen Devlet Hastanesi Acil Servis Kantin, Büfe ve Çay Ocağı Yeri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü İhalesi ile 3 yıl (36 ay) süre ile kiraya verilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

MENEMEN DEVLET HASTANESİ

TAŞINMAZIN ADRES BİLGİLERİ

TAŞINMAZ NO

35220105138

CİNSİ

HASTANE

FİİLİ DURUMU

Hastane

YÜZÖLÇÜMÜ(m²)

31.497,5 m²

İLİ

İZMİR

HAZİNE HİSSESİ

TAM

İLÇESİ

Menemen

TAPU TARİHİ

-

MAHALLESİ/KÖYÜ

Uğur Mumcu Mh. (Yahşelli)

PAFTA/CİLT NO

32L-4C-4D

CADDESİ/SOKAĞI

1249 Sokak

ADA/SAHİFE NO

12

YÖRESİ

PARSEL/SIRA NO

1

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ İLE İLGİLİ BİLGİLER

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MAL

Açık Alan (m²)

Kapalı Alan (m²)

Toplam Alan    (m²)

Acil Servis Kantin, Büfe ve Çay Ocağı (3 Yıl)

-m²

77,76 m²

77,76 m²

İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MAL

  TAHMİNİ 1 YILLIK (İLK YIL) KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ        (% 30)

DÖKÜMAN BEDELİ

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

Kantin, Büfe ve Çay Ocağı  (3 Yıllık)

166.095,36 TL

  49.828,61 TL

250,00 TL.

07.06.2024

10:00

İHALEYİ YAPAN İDARENİN VE İHALENİN YAPILACAĞI ADRES

Adresi :

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı

Sümer Mah.451 Sok. No:2 Konak/İZMİR

a) Telefon ve faks numarası

444 35 01 (2251-2252-2272-2273)

b) Elektronik Posta Adresi

[email protected]

A-İstekliler yukarıdaki ticari alana ilişkin tekliflerini ihale saatinde sunacaklardır. (Belgelerin asılları ve fotokopileri ile ihaleye gelinecektir.)
B-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıdaki belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. Sunulan belgelerin herhangi birinde “Bu belge ile ihaleye katılınamaz.” ibaresi bulunması halinde istekli, ihalede değerlendirme dışı bırakılır.
Gerçek Kişilerde:
1-
T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
2-Kanuni İkametgâh Belgesi (Son 6 ay içerisinde alınmış aslı),
3-İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kayıt belgesi (vekil katılması halinde vekilin de adli sicil kayıt belgesi dosyaya konulacaktır.)
4-Bağlı bulunduğu sanayi/meslek/esnaf / ticaret odasından son 6 ay içerisinde alınmış (Pastane, Büfe, Kantin, Çay Ocağı, Kafeterya, Lokal, Catering mesleklerinden birine ait) Oda Kayıt Belgesi,
5-Güncel tebligat adresi (İkametgah belgesinde yazılan adres de, tebligat adresi olarak kabul edilebilecektir.)
6-a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;
İmza beyannamesi (Aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti)
b)Vekil olması halinde; İhaleye teklif verenin vekil olması halinde vekalet eden gerçek veya tüzel kişiliğin ilgisine göre imza beyanı/imza sirküleri, vekaletname ve vekilin imza beyanı (Belgelerin aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti)
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişiliklerin her birinin 1-2-3-4-7-8. Maddelerdeki esaslara göre temin edilecek belgeler
7-İlan tarihi itibariyle ihale konusu işlerde SGK’ya borcu olmadığına dair alınan belge, (“BU BELGE İLE İHALEYE KATILAMAZ.” İbaresinin bulunması halinde belge geçersiz sayılacaktır.)
8-İlan tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair alınan belge,
9-İhale doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve doküman satın alındığına dair belge:
İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün T.C. Halk Bankası Basmane Şubesi nezdindeki TR24 0001 2009 7330 0005 0000 46 Iban nolu hesabına (isteklinin adı, vergi dairesi ve vergi numarasını belirtilerek) yatırılacaktır. İhale Dokümanı Müdürlüğümüz Konak Hizmet Binası (Sümer Mah. 451 Sk. No:2 Konak/İZMİR)  adresinden satın alınabilir.
Posta veya kargo ile doküman satışı yapılmayacaktır.
10-Geçici Teminat, ihale saatinden önce; muhammen bedelin % 30’undan az olmamak üzere 2886 Sayılı Kanuna uygun süresiz geçici teminat mektubu ya da nakit teminatlar İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün T.C. Halk Bankası Basmane Şubesi nezdindeki TR24 0001 2009 7330 0005 0000 46 Iban nolu hesabına (isteklinin adı, vergi dairesi ve vergi numarasını belirtilerek) yatırılacaktır.
EFT ile yapılan ödemelerde alındı makbuzu ihale dosyasında bulunacaktır.
11- İstekliler ihale tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl içinde, muhammen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere kamu veya özel sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ihale konusu veya benzer işi yapmış olmalıdır.    
İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin;
a) Kamu sektöründe yapılmış ise: İş deneyim belgesi veya sözleşme bedelini ve gerçekleşen bedeli belirtir kurum resmi yazısını
b) Özel sektörde yapılmış ise: Bedel belirten tek bir sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin ödeme belgelerinin/dekontlarının (noter veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi)  onaylı suretlerini ihale dosyasına konulacaktır.
c) İşyerinin mülkiyetinin işletmeciye ait olması halinde ise;
Tapu örneği, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve en az 3 yıl kesintisiz süre ile işe devam ettiğine dair ticaret sicil/meslek odasından alınan yazı da ihale dosyasına konulacaktır.
Bu ihalede benzer iş olarak: Pastane, Büfe, Kantin, Çay Ocağı, Kafeterya, Catering, Lokal işleri sayılacaktır.
Tüzel Kişiliklerde:
1-
T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
2-İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kayıt belgesi, (Vekil katılması durumunda vekilin de adli sicil kayıt belgesi dosyaya konulacaktır.)
3-Bağlı bulunduğu sanayi/meslek/esnaf / ticaret odasından son 6 ay içerisinde alınmış (Pastane, Büfe, Kantin, Çay Ocağı, Kafeterya, Lokal, Catering mesleklerinden birine ait) Oda Kayıt Belgesi,
4-Güncel tebligat adresi (Ticaret Sicil gazetesinde belirtilen adres de, tebligat adresi olarak kabul edilebilecektir.)
5-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;
a) Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri (Aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti)
b)
Vekil olması halinde; İhaleye teklif verenin vekil olması halinde vekalet eden gerçek veya tüzel kişiliğin ilgisine göre imza beyanı/imza sirküleri, vekaletname ve vekilin imza beyanı (Belgelerin aslı, noterce onaylı sureti veya idarece onaylı sureti)
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin 1-2-3-4-6-7. Maddelerdeki esaslara göre temin edilecek belgeler
6-İlan tarihi itibariyle ihale konusu işlerde SGK’ya borcu olmadığına dair alınan belge, (“BU BELGE İLE İHALEYE KATILAMAZ.”  İbaresinin bulunması halinde belge geçersiz sayılacaktır.)
7-İlan tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına dair alınan belge,
8-İhale doküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve doküman satın alındığına dair belge:
İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün T.C. Halk Bankası Basmane Şubesi nezdindeki TR24 0001 2009 7330 0005 0000 46 Iban nolu hesabına (isteklinin adı, vergi dairesi ve vergi numarasını belirtilerek) yatırılacaktır. İhale Dokümanı Müdürlüğümüz Konak Hizmet Binası (Sümer Mah. 451 Sk. No:2 Konak/İZMİR)  adresinden satın alınabilir. Posta veya kargo ile doküman satışı yapılmayacaktır.
9-Geçici Teminat, ihale saatinden önce; muhammen bedelin % 30’undan az olmamak üzere 2886 Sayılı Kanuna uygun süresiz geçici teminat mektubu ya da nakit teminatlar İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün T.C. Halk Bankası Basmane Şubesi nezdindeki TR24 0001 2009 7330 0005 0000 46 Iban nolu hesabına (isteklinin adı, vergi dairesi ve vergi numarasını belirtilerek) yatırılacaktır. EFT ile yapılan ödemelerde alındı makbuzu ihale dosyasında bulunacaktır.
10- İstekliler ihale tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl içinde, muhammen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere kamu veya özel sektörde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ihale konusu veya benzer işi yapmış olmalıdır.    
İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin;
a) Kamu sektöründe yapılmış ise: İş deneyim belgesi veya sözleşme bedelini ve gerçekleşen bedeli belirtir kurum resmi yazısını
b) Özel sektörde yapılmış ise: Bedel belirten tek bir sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin ödeme belgelerinin/dekontlarının (noter veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi)  onaylı suretlerini ihale dosyasına konulacaktır.
c) İşyerinin mülkiyetinin işletmeciye ait olması halinde ise;
Tapu örneği, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve en az 3 yıl kesintisiz süre ile işe devam ettiğine dair ticaret sicil/meslek odasından alınan yazı da ihale dosyasına konulacaktır.
Bu ihalede benzer iş olarak: Pastane, Büfe, Kantin, Çay Ocağı, Kafeterya, Catering, Lokal işleri sayılacaktır.
C-İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
1)
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun değişik 6. Maddesinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun değişik 6. Maddesinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler, ihaleye iştirak etmeleri halinde geçici teminatları, ihale uhdelerinde bırakılmış ve sözleşme imzalamış olmaları halinde ise kesin teminatları gelir kaydedilerek, sözleşmeleri fesih edilir.
2) Son 1 (bir) yıl içerisinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde Kantin/Büfe/Çay Ocağı vb. yerlerinin işletmeciliği ihalesi uhdesinde bırakıldığı halde, sözleşme imzalamayan taahhüdünü yerine getirmeyen, kiracısı bulunduğu kurumlara kira bedellerini vadesinde ödememiş olan, ödenmemiş herhangi bir borcu (elektrik, su, kullanım bedeli vs.) olan ve kiracının kusurlarından dolayı kurumlarımızca sözleşmesi tek taraflı feshedilen istekliler İHALEYE KATILAMAZLAR.
3)
Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak, taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile kasıt ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar İHALEYE KATILAMAZLAR.
4) Terör örgütlerine iltisağı veya bunlarla irtibatı olduğu tespit edildiği, Olağanüstü Hal Bürosu, MİT veya Emniyet Müdürlüğünce bildirilen gerçek ve tüzel kişiler İHALEYE KATILAMAZLAR.
5) İhale tarihi itibariyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Sağlık Tesislerine kira alacaklarından doğan vadesi geçmiş borcu bulunanlar İHALEYE KATILAMAZ. Katılımcılar İdaremize bağlı kurumlarda iş yapıyor ise, ihaleye katılan isteklinin borcunun olmadığı kabul edilir, ancak kira borcunun tespiti halinde, sözleşme feshedilir. İdarede Kira alacaklarından doğan vadesi geçmiş borcu bulunanların, borcu ödediğini gösterir belgeyi (kurum yazısı, dekont) ihale dosyasında bulundurmaları halinde ihaleye iştirak edebilirler.
D- İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüz Konak Hizmet Binası Sümer Mah.451 Sok. No:2 Konak/İZMİR adresinden ücretsiz olarak görülebilir.
E- İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar (İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığına) tekliflerini sunacaklardır. Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 2886 Sayılı Kanunun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhaleye posta ile katılım halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
F- İhaleye iştirak edenler kira şartnamesinin genel ve özel hükümlerine ait tüm maddeleri önceden okumuş ve kabul etmiş sayılır.
G-
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLANEN DUYURULUR.

#ilangovtr Basın No ILN02035070