KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

karayolu-isi-yaptirilacak

Karabağlar, Konak, Bornova Ve Bayraklı İlçelerinde Parke Yol Üst Kaplama Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/468462
1-İdarenin
a) Adı : İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)
b) Adresi : Cumhuriyet Bulvari No:16 35250 KONAK/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2322932394 – 2322932831
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Karabağlar, Konak, Bornova Ve Bayraklı İlçelerinde Parke Yol Üst Kaplama Yapılması
b) Niteliği, türü ve miktarı : 70000 m² Parke Yapılması 900 m Beton Oluk Yapılması 1200 m Bordür Yapılması 400m³ C16/20 Beton İmalatı Yapılması 2500 m² Dozlu Demirsiz Beton İmalatı Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İzmir İli Konak, Karabağlar, Bornova Ve Bayraklı İlçeleri
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 480 (DörtYüzSeksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.06.2023 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İZSU Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Kat: 3 Toplantı Salonu Konak İZMİR

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 65 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazetede aslına uygun olarak yayımlanan, Kamu İhale Kurumuna ait ”Yapım işlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin” eki, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları listesinin ”(A) Altyapı İşleri” başlığı altında yer alan “AV Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) ” başlığı altındaki işler benzer işlerdir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “ kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teknik fiyatı puanlaması (TFP = 50 puan) Teknik fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır.

A.1.1. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup,

diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = (TFminx50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

A.1.2. TFP hesaplanırken, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde;

TP = Teklif puanı, TFmin = Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF = isteklinin teklif fiyatını ifade eder. A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP = 50 puan)

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının;

her bir iş kalemine, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında

(minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.2. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemi

için puan alamayacaklardır.

A.2.3. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için yukarıda verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

TP = TFP + KTP B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif;

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif;

fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş toplam puanı (TP) en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

İş Kalemleri/iş Grupları Puan Minimum Teklif Oranı (%) Maksimum Teklif Oranı (%) Puan
1.01 80,2417 108,5623 20,00
1.02 0,5178 0,7005 7,00
1.03 0,6202 0,8390 7,00
1.04 1,8656 2,5241 8,00
1.05 1,7547 2,3741 8,00

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce ihale edilecek olan Yapım işleri benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Altyapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” katsayısı “1”olarak belirlenmiştir.
#ilangovtr                                                                                                                        ILN01832937