LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR

laboratuvar-hizmeti-alinacaktir

2023 YILI 5 AYLIK (01/08/2023-31/12/2023) BİYOKİMYA İMMÜNOKİMYA MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/501540
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ BERGAMA NECLA-MİTHAT ÖZTÜRE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : ISLAM SARAY MAHALLESI ADNAN MENDERES BULVARI NO:223 35700 BERGAMA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2326322894 – 2326312896
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2023 YILI 5 AYLIK (01/08/2023-31/12/2023) BİYOKİMYA İMMÜNOKİMYA MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : HASTANEMİZ LABORATUVAR BİRİMİ İÇİN 2023 YILI 5 AYLIK (01/08/2023-31/12/2023) BİYOKİMYA İMMÜNOKİMYA MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.08.2023, işin bitiş tarihi 31.12.2023
d) İşe başlama tarihi : 01.08.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.06.2023 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BERGAMA NECLA-MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 19.03.2021 TARİH VE E.504 SAYILI YAZI İLE YAYINLANAN 2021/1 SAYILI GENELGENİN 2.2. SAYILI MADDESİ GEREĞİ  “SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ” SUNULMASI ZORUNLUDUR. ÜTS KAPSAMINDA OLMAYAN ÜRÜNLER İÇİN İLGİLİ YETKİ BELGESİ BEYAN ETMEYE GEREK YOKTUR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Tüm Kısımlar

Belge Adı Açıklama
TÜM KISIMLAR 1- TEKLİF EDİLEN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER İÇİN ÜTS NUMARASI İLE ADAY VEYA İSTEKLİNİN, TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN İMALATÇI VEYA İTHALATÇISI (TEDARİK FİRMA) OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR ÜTS KAYIT VE BİLDİRİMİ,
TÜM KISIMLAR 2-TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLMAYAN ÜRÜNLER İÇİN ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA OLMADIĞINA DAİR BEYAN,
TÜM KISIMLAR 3- TIBBİ CİHAZ KAPSAMI DIŞINDA OLDUĞU BEYAN EDİLEN ÜRÜNLER İÇİN DİSTRİBİTÖRLÜK BELGESİ VEYA YETKİLİ SATICILIK BELGESİ
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE HER TÜRLÜ PUAN VE SONUÇ KARŞILIĞI LABORATUVAR HİZMETİ ALIMI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ İŞLER/TEST/KİT KARŞILIĞI CİHAZ TEMİNİ İLE İLGİLİ İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr                                                                                                                        ILN01832878