T.C. İZMİR 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Sayı :2022/691 Esas 25/04/2023 İLAN

ilan-izmir-5-asliye-hukuk-mahkemesinden

Davacı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ile Davalı Çağdaş Yavaş arasında mahkememizde görülmekte olan Bankalarca Kullandırılan Ticari Kredilerden ve Ticari Kredili Mevduatlardan Kaynaklanan Davalar (İtirazın İptali) davası nedeniyle;
Davalı ÇAĞDAŞ YAVAŞ’a gönderilen tebligatlar bila tebliğ iade olup adres araştırmasında da adres tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı taraf aleyhine İzmir 6. İcra Müdürlüğünün 2022/6578 E. sayılı dosyası üzerinden takip başlatıldığını, Müvekkili Banka ile kredi müşterisi dava dışı İzmir Fide Seracılık Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında kredi sözleşmeleri düzenlendiğini, kredi sözleşmelerine davalı Çağdaş Yavaş’ın müteselsil kefil sıfatı ile imza attığı, ihtarnamenin borçluya tebliğ edildiğini, davalı tarafından icra takibine itiraz edildiğini, takibin durdurulduğunu, İzmir 6. İcra Müdürlüğünün 2022/6578 E. sayılı takip dosyasındaki borca, faize, faiz oranına ve tüm ferilere karşı yapılan itirazın iptaline, takip talebindeki şartlarla aynen devamına, takip konusu alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
İlanen tebligat, Tebligat Kanunu’nun 31.maddesi gereğince gazetedeki son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır.
HMK’nun 129.maddesine uygun, mahkemenin adı, davacı ile davalının adı soyadı ve adresleri, davalı yurt dışında ise açılan dava ile ilgili işlemlere esas olmak üzere yurt içinde göstereceği bir adres, davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı soyadı ve adresleri, davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi deliller ile ispat edileceği, dayanılan hukuki sebepler, açık bir şekilde talep sonucu, davalının ya da varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzasını içerir düzenlenmiş cevap dilekçesini ibraz etmek üzere HMK’nun 127 maddesi uyarınca dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre verilmesine, İş bu ilan gazetede yayın tarihinden yasal süreye (2 hafta) ilaveten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan ve ihtar olunur.
#ilangovtr                                                                                                                        ILN01835064