1-İHALENİN KONUSU :
Taşınmaz Bilgileri.

İLİ

İzmir

NİTELİĞİ

Arsa vasıflı taşınmaz ve üzerindeki depo

İLÇESİ

Menderes

YÜZÖLÇÜMÜ(M2)

 3.742,53 m2 Taşınmaz (kiralanacak alan 3.087,00 m2) ve 792,00 m2 Depo

MAHALLE/KÖYÜ

  Gümüldür Atatürk Mahallesi  

PAFTA NO

-

CADDE/SOKAK/MEYDAN

Sahil Caddesi

ADANO

2890

KAPI NO

47/1

PARSEL NO:

2

Belediyenin Mülkiyetinde bulunan yukarıda belirtilen taşınmazımız 2886 sayılı yasanın Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
2-İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT
:  Şartname bedeli 400,00 TL’dir. İstekliler ihaleye ilişkin şartnameyi Menderes Belediyesi, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale şartnamesini 400,00.-TL ücret karşılığında satın alabilirler.
İhale 07/02/2024-Çarşamba günü, Menderes Belediye Başkanlığının, Kasımpaşa Mahallesi, Atatürk Cad.No:1 adresinde Belediye Encümen toplantı salonunda, Belediye Encümeni huzurunda saat 14:00’ de yapılacaktır.  . Yıllık Muhammen kira bedeli 1.140.000,00 TL’dir.  Geçici teminat bedeli (%30)  342.000,00 TL’dir
3- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:
A) Gerçek kişiler için:                                                  
a)
Nüfus cüzdanı (fotokopi)
b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi, irtibat için telefon numarası ve varsa elektronik posta adresi,
c) İhale ile ilgili geçici teminat ödemesine ilişkin makbuz,
d)
Belediyeye borcu olmadığına dair Menderes Belediyesinden alınmış belge
e)İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)
f)Vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)
g)Oda belgesi , [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı)
h)Şartname alındı makbuzu ve  imzalanmış şartname dokümanı
B)Tüzelkişiler için:
 a)
Oda kayıt belgesi (Tüzel kişiler için zorunludur ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalı)(Aslı), (kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge)
b) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait  yetki belgesi, imza sirküleri, (aslı veya noter onaylı)
c) İhaleye  vekâleten katılımlarda vekâletname, vekil imza sirküleri(aslı veya noter onaylı)
d) İhale ile ilgili geçici teminat ve ödemesine ilişkin makbuz veya belgesi
e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, 
f) Belediyeye borcu olmadığına dair Menderes Belediyesinden alınmış belge,
g)Ticaret sicil gazetesi (Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi)(aslı)
h)Şartname alındı makbuzu ve imzalanmış şartname dokümanı
İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale saatine kadar  Menderes Belediyesi İşletme ve İştirakler  Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.
Yukarıda istenilen belgelerin ihale günü (06/02/2024) saat 17.30 mesai bitimine kadar Menderes Belediyesi İşletme ve İştirakler  Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgeler yukarıda belirtilen süre içinde alınması gerekmekte olup,söz konusu süre içerisinde alınmayan belgeler elenme sebebi sayılacaktır. İlan Olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01973582