Taşınmaz Bilgileri.
1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ:
Aşağıda belirtilen  taşınmazların   2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine  göre  Açık İhale Usulü ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.

Sıra
No
İlçe/
Mahalle
Mevkii Ada Parsel Nİteliği M2 Muhammen
Bedel

%3 Geçici
Teminat
Şartname
Bedeli
Tarihi Saati
1 Menderes
 
Özdere
Kurukemer
925 5 Arsa 386,00 M2  5.018.000,00 TL 150.540,00TL 3.000,00 TL 27.09.2023 14:00
2 Menderes
 
Özdere
Kurukemer
925 4 Arsa 356,00 M2 4.628.000,00  TL 138.840,00 TL 3.000,00 TL 27.09.2023 14:05
3 Menderes
 
Tekeli 417 10 Arsa 777,06 M2 4.662.360,00  TL 139.871,00 TL 3.000,00 TL 27.09.2023 14:10

2-İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar Menderes Belediyesi’nce  27.09.2023  tarihine tesadüf eden çarşamba günü  yukarıda belirtilen tarih ve saatte  Menderes Belediyesi Encümen Salonunda 2886 sayılı yasanın 45.maddesine göre yapılacak  Açık İhale  Usulü  ile satılacaktır.
3-İHALE ŞARTNAMESİ:   İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Menderes Belediyesi, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve  ihale şartnamesini  3.000,00.-TL  ücret karşılığında satın alabilirler.
4-SON TEKLİF VERME SAATİ:26.09.2023 -Saat:17.30-Salı
5-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:
A)Gerçek kişiler için;
1) Nüfus  cüzdanı fotokopisi
2) Noter tasdikli imza beyannamesi
3)Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekaletname ,ve imza    beyannamesi
4)Tebligat için adres beyanı
5) Geçici teminat yatırdığına dair belge
6) İkametgah sureti
7) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)
8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)
B) Tüzel kişiler için:
1) İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)
2)Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde)(aslı)(Ticaret ,Sanayi odası vb.)
3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ,imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)
4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge
5)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(aslı veya noter onaylı)
6) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası  imzalanacak)
7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak )
Satış ihalesine teklif verecekler,   en geç ihale gününden bir önceki gün olan 26.09.2023 tarihinde  saat 17.30’a kadar İzmir Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne  teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır.
Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.
İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir .İlan Olunur.(Satışlar Kdv’den muaftır)

#ilangovtr Basın No 1891864