TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İZMİR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
 

50 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/341698

1-İdarenin

a) Adı

:

İZMİR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

Aydınlıkevler Mahallesi Cemil Meriç Caddesi 6780 Sokak No:48 ÇİĞLİ/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2323254040 - 2323252535

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

50 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

50 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Malzeme Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yüklenici Sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen 2 gün içinde uhdesinde kalan malzemeleri sağlam ve kullanılır vaziyette idarenin öngördüğü sayı ve partiler halinde ihtiyaç listesi kendilerine fakslanmasını müteakip en fazla 10 (On) İş günü içerisinde saat 8:30 ile 16:00 arası gönderilecektir. Sözleşme tarihinden itibaren 180 gün içinde içinde malzemelerin teslimini tamamlayacaktır. Tatil günleri ve mesai saatleri dışında gönderilenler ile Diş Hekimliği Fakültesinin malzeme deposuna teslim edilmeyen malzemeler kabul edilmeyecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen 2 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

16.04.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında teklif edilen ürünlerin  ihale tarihi itibariyle T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve onaylı olması zorunludur. Teklif ettikleri ürünlerin İhale tarihi itibarı ile;

a) TİTUBB’da kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, her kaleme ait Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış onaylanmış ürün numarasını gösteren çıktıyı belgelendirecektir. Çıktılarda ilgili kalem numarası belirtilecek ve yeterlilik bilgi tablosunda belirtilecektir.

b)İstekli ithalatçı veya üretici ise firmasının, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olduğunu, yetkili satıcı ise bayi olduğunu gösteren Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış çıktıyı belgelendirecek ve yeterlilik bilgi tablosunda belirtilecektir. (Sundukları belge, ana bayi tanımlayıcı numarasını gösteren internet çıktısı olacaktır.)

NOT: Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı olacaktır. Bu beyan olan ürünler için “a” ve “b” maddelerindeki belgeler aranmayacaktır. Kapsam dışında olduğu belirtilmeyen malzemeler UBB kapsamında sayılacağından UBB ile ilgili istenen belgelerin verilmesi zorunludur.(İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerin içeriğini ve/veya açıklamaları T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasının resmi web sitesinde yapılacak sorgulamada da sağlamaları gerekmektedir.)

c) Yerli malı teklif eden istekliler, bu avantajdan yararlanabilmek için,  Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili oda / borsalar tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi ve bu belgeye ait bilgileri elektronik ortamda Yeterlik Bilgileri Tablosunda  beyan edeceklerdir. Sunulan Yerli Malı Belgelerinin üzerinde hangi malzemeye ait olduğuna dair ihale sıra numarası mutlaka belirtilecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

a)Tıbbi Sarf Malzemeler için İstekliler, teklif edilen malzemenin teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek üzere, teklif ettikleri malzemelere ait numune ve/veya katalog mutlaka vermelidir. Her bir numune etiketinin üzerinde kalem numarası ve firma bilgileri eksiksiz yazılacaktır. Katalog üzerinde hangi ürünün hangi numaralı kaleme teklif edildiği açıkça belirtilecek ve istekli tarafından kaşelenecektir. Klinik kullanım özellikleri önem arz eden, teknik şartnamede bu hususa özellikle yer verilmiş ürünler için; Katalog verilmiş olsa da gerektiğinde daha sonra idarece numune istenip klinikte denemesi yapılacaktır. 

b) Numune teslimi: Numuneler teklif sırasına göre cinsi, markası, miktarını seri no veya üretim tarihi ile UBB numarasını içeren  liste elektironik ortamda ihale dökümanları ile birlikte ibraz edilecektir. ihale sonrası idare tarafından açıklanacak tarihte tüm belgelerin asılları ve numuneler idareye teslim edilecektir. Numunelerin üzerinde kalem sırası ve firma bilgisi mutlaka yazılmalıdır.

c) İstekliler, ihale sonucunda uhdelerinde kalmayan ve kullanılmamış numunelerini itiraz yoksa; itiraz süresinin bitimini takip eden 1 (Bir) Ay içinde almalıdır. İtiraz varsa; itiraz sonuçlanıncaya kadar numunelerini alamazlar, İhale sonucunda uhdelerinde malzeme kalan yüklenici firmalar, sözleşmenin bitiş tarihinden itibaren kullanılmamış numunelerini 1 (Bir) Ay içerisinde almalıdır.Aksi halde doğacak sonuçlardan idare sorumlu olmayacaktır.Numune değerlendirilmesi amacıyla açılmış, kullanılmış veya başka benzer nedenlerle deforme olmuş numuneler ile ilgili istekli herhangi bir hak iddia edemez.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02007204