TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

SARF KARŞILIĞI KOMBİNE VİTREKTOMİ CİHAZI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/767332

1-İdarenin

a) Adı

:

İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Güney Mah.1140/1 Sok.No:1 35100 YENİŞEHİR KONAK/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2324696969 - 2324572346

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

SARF KARŞILIĞI KOMBİNE VİTREKTOMİ CİHAZI ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

SARF KARŞILIĞI KOMBİNE VİTREKTOMİ CİHAZI ALIMI,6 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

HASTANEMİZ TIBBİ SARF AMBARI

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İhale kararının onaylanıp sözleşme yapılmasına müteakip yüklenici firma ile ilgili depodan, depo görevlilerinin belirleyeceği miktarda siparişi alarak 10 gün içinde ilk teslimatı yapacaktır.(İlk teslimatta ayrıca sipariş verilmeyecek olup tüm sorumluluk yüklenici firmaya aittir.) Peyderpey alınacak mallar ilgili ambarın siparişinden itibaren en geç 10(on) gün içerisinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

22.07.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

HASTANEMİZ İHALE SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

KAPSAM DIŞI BEYANI
ÜTS/TİTUBB KAYDI

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

FİRMA ÜTS KAYDI
YETKİ BELGESİ

4.3.2. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Katalog
MARKA/MODEL

4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.

4.3.4. Demonstrasyon yapılması istenmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02051216