3194 sayılı İmar Yasası madde 18 hükmünde düzenlenmiş olan parselasyon işleminin amacı, imar planına uygun düzgün imar parseli oluşturmak için arsa ve arazilerin düzenlemeye tabi tutulmasıdır. İmar sınırları içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri, malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırma işlemidir. 18. madde uygulaması re'sen ya da ilgilisinin talebi ile yapılır, resen yapılanlarda hak sahiplerinin muvafakati aranmaz. Kamusal alanların yaratılması için bölgede bulunun her bir parsel malikinden eşit oranda DOP (Düzenleme ortaklık payı) kesintisi yapılarak, bu kişilere yeni parseller verilir. Bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde otuzbeşini geçemez.