Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Yazılı olmayan yasa ve kurallar vardır: Ayvalık halkının ve onun çevreye duyarlı doğa dostlarının azim, inat ve kararlılığı değişmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez” dedi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Türkiye’nin en büyük yüzölçümlü doğal sit alanı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın imara açılması için gelen tüm talepleri reddeden Belediye Başkanı Mesut Ergin, son zamanlarda tabiat parkına yönelik gelen bu tür taleplerin tamamına rest çekti. “Hiç kimse Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’na dokunamaz” açıklamasında bulunan Başkan Ergin, ilgili firma tarafından ısrarla yapılan girişimlere sert tepki göstererek, “Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nı talana yönelik bir saldırı girişimi olarak gördüğümüz bu hadsiz talep, belediyemiz tarafından reddedilerek, hiç bir yasal dayanağı olmayan ve bu haliyle hukuken geçerli kabul edilemez boş iddia ve korkutmalara dayalı istem, layık olduğu yere yani hukukun çöplüğüne atılmıştır” dedi.
Konuyla ilgili Ayvalık Kent Konseyi, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, TEMA Ayvalık Temsilciliği, Ayvalık Tabiat Platformu, Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi, ADD Ayvalık Şubesi ve ÇYDD Ayvalık Şubesi temsilcileriyle bir toplantı yapan Başkan Ergin, toplantının ardından yazılı bir basın açıklaması yaptı. Ergin açıklamada, “İlgili şirketin Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nı talana yönelik bir saldırı girişimi olarak gördüğümüz bu hadsiz talep, belediyemiz tarafından reddolunarak, hiç bir yasal dayanağı olmayan ve bu haliyle hukuken geçerli kabul edilemez boş iddia ve korkutmalara dayalı istem, layık olduğu yere, yani hukukun çöplüğüne atılmıştır” ifadelerini kullandı. Siyasi görüşü ne olursa olsun, Ayvalık halkı ve onun iradesini temsil eden Ayvalık Belediyesi’nin, kimden gelirse gelsin, Ayvalık'ın doğasına, denizine, havasına, toprağına, suyuna, ağacına, zeytinine, adalarına ve Tabiat Parkı’na yapılacak bu ve benzeri rant devşirme girişimlerine bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da sarsılmaz bir irade ve kararlılıkla karşı duracaklarının altını çizen Başkan Ergin, “Kimse Ayvalık ve Adaları Tabiat Parkı’na dokunamaz, Ayvalık halkının ve onun çevreye duyarlı doğa dostlarının azim, inat ve kararlılığı değişmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez”dedi.
Ayvalık kamuoyunu epeydir meşgul eden bu taleplerin yürürlükteki yasalar bakımından hukuki durumunu anlatan Mesut Ergin, “Ayvalık Belediyesi'nin 13.02.1989 tarihli ve 29 sayılı meclis kararı ile onaylanmak suretiyle yürürlüğe girdiği iddiasıyla uygulanması talep edilen 1/5000 ölçekli Mevzi Koruma ve Geliştirme Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince ilgili Koruma Kurulunca onaylanmamış olması sebebiyle yürürlük kabiliyeti kazanamadığı,
-Hak iddiasına dayanak gösterilen bu planların ilgili Koruma Kurulu’nca onaylanmasına ihtiyaç bulunmadığı iddiası bir an için doğru kabul edilse bile, planlan onanmasına ilişkin mezkûr meclis kararının, sonrasında aynı meclisin 03.12.2014 tarihli ve 184 sayılı kararıyla iptal edildiği, bu idari iptal kararının mahkemece iptali yönünde hüküm tesis edilmiş olsa da önceki planların kendiliğinden yürürlüğe giremeyeceği,
-Mülga Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 29.10.1989 tarihli ve 795 sayılı, "ruhsat talebine konu alanın 1. Derece Sit Alanı olarak belirlenmesine ilişkin" kararı gereğince 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun l7’nci maddesinin (a) bendinde yer alan; “Bir alanın koruma bölge kurulunca sit olarak ilanı, bu alanda her ölçekteki plân uygulamasını durdurur. ” hükmü doğrultusunda, var olduğu iddia edilen her türlü planın ortadan kalkmış olacağı, alanın plansız hale geleceği, hâlihazırda bahsi geçen alanda bu kapsamda Bakanlıkça onaylanmış herhangi bir planın bulunmadığı,
-3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince bir projenin ruhsat alabilmesi için o projenin planlara uygun olması gerekmekte iken, söz konusu alanda herhangi bir planın bulunmadığı.
-Öte yandan, 2863 sayılı Kanun'un 17’nci maddesinin II’inci paragrafında yer alan; “Koruma Bölge Kurulu’nca sit alanı ilan edilen yerlerde, bu kararın ilanından önce imar mevzuatına ve onaylı imar plânlarına uygun olarak alınmış yapı ruhsatı ve eklerine göre, ‘subasman seviyesi’ tamamlanmış yapıların inşasına devam edilebilir, ancak bu maddenin (c) bendi uyarınca yapılanma hakkı aktarımını re'sen uygulamaya da ilgili idareler yetkilidir.
Subasman seviyesi tamamlanmamış yapıların yapı ruhsatları iptal edilir. Kesin yapılanma yasağı bulunan sit alanlarında bu madde hükümlerinden faydalanılamaz” hükmünde de belirtildiği üzere sit ilan edilen bir alanda müktesep haktan bahsedilebilmesi için subasman seviyesinde bir yapı bulunmasının gerektiği, ancak talebe konu alanda müktesep hak teşkil edebilecek alınmış bir ruhsat ve yapılmış bir yapının bulunmadığı, gözetildiğinde mevcut hukuki düzenleme karşısında söz konusu inşaat ruhsat talebinin hiçbir haklı hukuki dayanağı bulunmamaktadır.
Bu sayılanlar mevcut ve yürürlükte olan yazılı yasa ve kurallardır. Bir de yazılı olmayan yasa ve kurallar vardır: Kimse Ayvalık ve Adaları Tabiat Parkı’na dokunamaz, Ayvalık Halkının ve onun çevreye duyarlı doğa dostlarının azim, inat ve kararlılığı değişmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez” diye konuştu.
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilciliği olarak, Bursa’da ikamet ettiğimden  söz konusu toplantıya katılamadım. Derneğimiz 1954 yılında kurulmuştur.Türkiye’nin en eski kamu yararı statüsünde bir  dernektir. Ayvalık’ta gerek 2009 yılında kurulan Ayvalık Tabiat Platformu, 2016 tarihinde Ayvalık Tema, 2020’dan sonra da Ayvalık Koruma Girişimi kuruldu. 2015 yılından beri de Ayvalık Adaları Tabiat Parkı ile ilgili yazışmalar yapıyorum. Kısacası Ayvalık dışında bulunanlar da Ayvalık Tabiat Parkını korumak için çaba sarf ediyor. Örneğin: Ayvalık Adaları Tabiat Parkı imar planları hakkındaki  16.05.2015  tarihli dilekçem 16.05.2015 yılındaki, yapılan sit alanları değerlendirme projesi kapsamında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak gerekli müdahalenin yapılması talep edilmiştir.
05.11.2015 tarihli cevabı yazısında, Milli Parklar Kanunu’nun 7’nci maddesi “Milli park ve tabiat parklarında, planlarına uygun olması şartıyla, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak her türlü plan, proje ve yatırımlara Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca (Günümüzde Tarım ve Orman Bakanlığı) izin verilebilir ve uygulamalar  bu kanun hükümlerine göre denetlenir hükmü ile Milli Parklar Yönetmeliği’nin temel ilkeleri madde 5’e göre, “Bu yönetmeliğin uygulandığı yerlerde, tabii denge ve manzara bütünlüğünü bozacak ve tabii çevrenin bakir karakteri ile bağdaşmıyacak hiçbir faaliyete izin verilmez. Başvuru dilekçenizde bahsi geçen sit alanlarının değerlendirilmesine ilişkin çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülmekte olup dosyasında yapılan inceleme neticesinde, konuya ilişkin  Genel Müdürlüğümüze gelen herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır” diye cevap verilmiştir. Benim anladığım kadarı ile sit alanlarının değerlendirilmesi konusunda hiçbir şey sorulmadığı anlaşılıyor .  
2. 18.02.2016 tarihli  dilekçe ile yürütülen 2009-2014 yılları arasında   “Türkiye’nin  Kıyı ve Deniz Koruma Alanlarının Sisteminin Güçlendirilmesi” projesi hakkındaki görüşlerim gönderilmiştir.
Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma  Programı  uygulayıcı ortaklığında, Ayvalık Adaları Tabiat Parkının pilot proje  hakkındaki
a. Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı’nın  04.03.2016 tarihli cevabı yazısında; Ayvalık Adaları Tabiat Parkı  kıyı ve deniz alanı biyoçeşitliliğin detaylı  bilimsel çalışma yapılması,
b. Tabiat Parkı sınırlarının koordinat verilerekyeniden düzenlenmesi ve mevcut  sınırları dışında kalan mercn yataklarının Tabiat Parkı’na eklenmesi,
c. Tabiat Parkı sınırları dahilinde daha geniş kapsamlı ve uzun süreli biyolojik çeşitlilik çalışmalarının yapılması ve oşinografik analizlerin yapılması,
d. Denizel yapıyı korumayı hedefleyen bir yönetim planı oluşturularak insan faaliyetlerinin bu plana göre düzenlenmesi,
e.Biyoçeşitliliğinin ve yöredeki kıyı balıkçılığının durumunun gözlenebilmesi için “İzleme Projesi”oluşturulması önerilerimin Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na iletildiği bildirilmiştir.
3. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nü 23.01.2018 tarihli dilekçeme istinaden 23.03.2018 tarihindeki cevabı yazısı:
-Öncelikle 2013 yılında ve 81 ilde çalışmalar başlatılan “Ulusal Biyolojik Çeşiitli  Envanter ve İzleme Projesi”nin 2019  yılında tamamlanacağı,
-Trigonella coerulescenssubp.ayvalikensis ile ilgili koruma önerisinin getirilmediği, sadece genel koruma anlamında verildiği, (yeni bulunmuştu)
- Prof.Dr.Kerim Alpınar hocanın araştırmalarından  yararlanıldığı,
-2018 yılı içinde Alibey Adası’na konuşlandırılacak tekne ile denizden koruma  sağlanması aşamasına gelinmiştir.
Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce çeşitli konularda ve gerek broşür, afiş, el ilanı, gerekse diğer kurumlarla eğitim ve tanıtım faaliyetleri çercevesinde ortaj çalışmaların yapıldığı, şuan itibarıyla denizel biyoçeşitlilik korunması maksadıyla bir çalışma yapılmadığı bildirilmiştir.    
4.20.06.2018 tarihli su ürünleri kaynaklarının  korunmasına yönelik  dilekçem: 
11.07.2018 tarihli cevabi yazıda Denizlerin Terk edilmiş Av Araçlardan  Temizlenmesi Projesi’nin yürütüldüğü, kızıl mercanlar dünyada enf azla Akdeniz’de ve ülkemizde ise yoğun olarak Ayvalık’ta bulunmaktadır. Proje çalışmalarına bu alanlar dahil edilmiş ve mercanların canlılığını kaybetmesine yol açan terkedilmiş ağlar temizlenirken,canlılığını yitirmiş, görsel güzelliğini kaybetmiş mercanlar,güzelliğine  yeniden kavuşturulduğu, istilacı türlerle  farkındalık ve mücadele  çalışmaları proje (Balon balığının ülkemiz kıyılarında yayılım alanları, biyolojisi ve tetrodotoksin düzeylerinin belirlenmesi, Olası Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması ve Aslan Balığının  Ege ve Akdeniz’de Yayılım Alanlarının  Belirlenmesi projesi yürütülmekte olup su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik  göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya teşekkür ederiz.
5.01.10.2018 tarihli dilekçeme istinaden 06.12.2018 tarihinde verilen cevabi yazısı:
Ayvalık Adaları Tabiat Parkı ile ilgili taleplerime karşılık verilen cevaplar aşağıdadır.
-Ayvalık Adaları Tabiat Parkı yangına hassas bir bölgedir. Çıkan yangınların çoğunun sebebi ihmal veya kundaklamadır.
-Bilgilendirme faaliyeti devam etmektedir.
-Burhaniye DKMP Şefliği ekibi lojistik destek ve kontrol sağlamak için hazır bulunacağı belirtilmiştir.
Devam edecek…