Can güvenliği, iş güvenliği

is-guvenligi
Vedat İLKİ
7 Temmuz 2020

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi öldü,1 kişi kayıp olmak üzere, yaralılar var. Yanık tedavisi süren yaralılar var, ciddi ağır derece yanık tedavisi sürenlerin olduğu da söyleniyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre görevlendirilen iş müfettişi tarafından denetim yapılacaktır.
Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
a.) 6331 sayılı kanun ve yönetmelik esaslarına göre değerlendirmeler yapılacaktır.
b.) İş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu kişilerin ifadelerine başvurulacağı gibi, ikincil mevzuat dediğimiz yönetmelik esasları da sorgulanacaktır.
c.) İşverenin yükümlülüğü olan, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar, İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar, risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır, çalışana görev verirken çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
ç.) Acil durum planları, yangın ve tahliye değerlendirilecektir.
d.) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile müşterek, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için alınacak tedbirler, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerlerinin belirlenmesi ve sınıflandırılması, yeni kurulacak veya halen faaliyette bulunan işyerleri için büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporunun hazırlanması, incelenmesi, güvenlik raporu olmaması durumunda işin durdurulması veya işin devamına izin verilmesi ve büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılmasına ilişkin diğer hususlar ilgili yönetmelikte işyeri bazında değerlendirilecektir.

5510 sayılı SS ve GSSK göre iş kazası: 5510 sayılı kanunun 13. maddesinin birinci fıkrasında iş kazası;
Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olay olarak tanımlanmıştır.
Buna göre bir olayın iş kazası sayılabilmesi için;
– Kazayı geçiren kişinin sigortalı olması,
– Kaza sonucu bedence veya ruhça engelli hale gelmesi,
– Kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması şartlarının bir arada bulunması ile birlikte, olayın yukarıdaki sayılan hallerde meydana gelmesi gelmiştir.
Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalılar, iş kazası geçirmeleri halinde işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma da kazadan sonraki, 3 iş günü içinde bildirilmesi gerekmektedir.

İDARİ PARA CEZASI
İş kazası bildirimlerine ilişkin idari para cezası uygulanması aşamasında aynı vakadan dolayı iş kazasına uğrayan birden fazla sigortalı olması durumunda, her bir sigortalı için yapılması gereken bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene, sigortalı başına idari para cezası uygulanmayacak, iş kazası vakası bazında değerlendirilerek tek ceza uygulanacaktır.
Ölümlü iş kazası soruşturması SGK tarafından görevlendirilen müfettişler yapacaklar, yaralı olanlar için ise denetmenler görevlendirilecek. Adli birimler, kolluk tarafından da raporlar hazırlanırken, ilgililer hakkında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusu bulunulacaktır. 6331 sayılı Kanununa muhalefet varsa, idari para cezaları 5510 sayılı kanuna göre yapılan denetimlerle, idari yaptırımlar ihlallere göre uygulanır.
6098 sayılı Borçlar Kanunu’na göre maddi ve manevi tazminat, ölüm tazminatları da devreye girecektir.
5510 sayılı kanuna göre ölenlerin hak sahiplerine gelir ve 5 yıl -900 gün primi olanlara ise dul/yetim aylıkları da bağlandığı gibi yüzde 10 ve üstünde uzuv kaybı olanlara da gelir ödemesi yapılacaktır, SGK kusura göre rücu edecektir.
Elim kaza sonucu işin boyutu bize işin güvenliği alınması halinde çalışanın da can güvenliği teminat altına alınacağı patlamalı endüstriyel kaza göstermiştir.
Önlemek ödemekten ucuzdur diyerek kanunları bir de bu bakış açısı ile değerlendirelim.

behcet-aysanin-orhan-kemal-ve-izmir-siiri

Behçet Aysan’ın Orhan Kemal ve İzmir şiiri

botox-nedir-kimlere-yapilir-botoks

Botox nedir, kimlere yapılır?