Gelir ve aylık kavramları nedir?

Vedat İLKİ
7 Eylül 2021

5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nda en çok karşımıza çıkan iki önemli kavramı bu hafta köşemizde yer vereceğiz.

Kısa vadeli sigorta kolları: İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını ifade eder.

Uzun vadeli sigorta kolları: Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası kollarını ifade eder.

Gelir: İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeyi ifade eder.

Aylık: Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile vazife malûllüğü halinde yapılan sürekli ödemeyi ifade eder.

Bu durumda tanımlardan yola çıktığımızda gelir kavramı ve aylık kavramı da sürekli bir ödeme hali görülse de, kısa ve uzun vadeli sigorta türlerine göre farklılık gösterebilir.

GELİR KAVRAMINDA GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ NEDİR?

5510/18’inci Maddesinde tanımlaması yapılmıştır.

SGK’ unca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla;

  1. a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için,

b.) 4 -1 (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için

c.) 4 -1 (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek çalışmadığı her gün için, sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Bu durumda gelir geçici maddi anlamda sıkıntı çekilmemesi adına yapılan ödeme türü olup maddi yardım niteliğinde olup, şartları da yaşlılık aylığına göre oldukça katı değildir.

SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ NEDİR?

5510/19’uncu maddesinde yer alır;

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik nedeniyle SGK’ unca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden SGK  Sağlık Kurulu’nca meslekte kazanma gücü en az yüzde 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.

AYLIK NEDİR?

5510 Sayılı Kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde sigortalılara ve hak sahiplerine aylık bağlanır.

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile vazife malûllüğü halinde yapılan sürekli ödemeyi ifade eder.

4-a ve 4-b sigortalılara Malullük aylığı bağlanır, 4-c ise vazife malullüğü aylığı alır.

Aylık şartları süre ve prim günü ile ilişkili olup, uzun vadeli ödenmesi amaçlanmıştır.

Ölüm sigortasında ve hak sahiplerine devrediliyor.

Sürekli iş göremezlik geliri de aylık gibi hak sahiplerine bağlanıyor.

İkisinin ortak noktası GSS verilen yardımlar yanında ek ödeme de ödenmesi devam ediyor.

GELİR VE AYLIK BİRLİKTE ALINMASI HALİNDE

Malûllük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve vazife malûllüğü ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık veya gelirlerden yüksek olanın tamamı, az olanın yarısı, eşitliği halinde ise iş kazası ve meslek hastalığından bağlanan gelirin tümü, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığının yarısı bağlanır.

Medikal cilt bakımında merak edilenler…

eylul

Gurbet Kuşları romanında 6-7 Eylül olayları