Koruyucu ailenin SGK primi ödeniyor

koruyucu-aile
Vedat İLKİ
29 Haziran 2020

30Koruyucu aile konusunda detaylı yönetmelik düzenlenmiştir. Yönetmeliğin amacı, korunmaya muhtaç çocukların korunmalarını gerektiren süre içerisinde aile ortamında yetiştirilmesine yönelik koruyucu aile hizmetlerinin uygulama esaslarını, Bakanlık ile koruyucu ailenin yetki ve sorumluluklarını belirlemek, hizmetin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Koruyucu Aile: Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller çerçevesinde korunmayı gerektiren duruma göre belirlenen sürede, il müdürlükleri denetiminde, ödeme karşılığı ya da karşılıksız olarak çocuğun bakımını ve yetiştirilmesini üstlenen, aile ortamında yaşamını sağlayan, tercihen (j), (k), (s) bentlerinde tanımlanan eğitimlerden en az birini almış ve (a), (e), (r), (ş) bentlerinde tanımlanan modeller kapsamındaki aileyi veya kişiyi tanımlıyor.

Koruyucu ailenin,

  1. a) Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de sürekli ikamet etmesi,
  2. b) 25-65 yaş aralığında bulunması,
  3. c) En az ilkokul düzeyinde eğitim almış olması,

ç) Düzenli gelire sahip olması gerekir.

Koruyucu aile olmak üzere il müdürlüklerine başvuran kişilere hizmetin esasları ve işleyişi ile yerleştirilecek çocukların özellikleri hakkında bilgi verilerek ilk görüşme yapılır, uygun görülen kişi veya eşlerle ilk görüşme formu doldurulur ve yazılı başvuru alınarak aşağıdaki bilgi ve belgelerin en geç bir ay içinde tamamlanması istenir.

Yönetmelikteki esaslara göre hareket edilir.

Koruyucu Ailelere Yapılacak Ödemeler; Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilmelerine ilişkin harcamalara karşılık olmak üzere talepte bulunan koruyucu ailelere her çocuk için, (10270) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın aşağıda belirtilen yaş aralıklarına göre belirlenen oranlar karşılığı tutarı, hiçbir kesinti yapılmaksızın aylık ve net olarak ödenir.

YAŞ                           ORANLAR

0-3 yaş                     %50

4-5 yaş                     %75

6-14 yaş                  %80

15-18 yaş                %85

19+yaş                     %90

 

4/b prim ödenir isteğe bağlı olarak: Koruyucu aile sözleşmesi devam eden koruyucu ailelerden, eşine veya bir yakınına bağlı olmaksızın emekliliğine esas sosyal güvencesi olmayan eşlerden birinin bir asgari ücret tutarı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında isteğe bağlı sigortasını yaptırması ve ödeme belgesinin ibrazı halinde primleri aylık ödemelere ilave edilerek Bakanlıkça gönderilen ödenekten karşılanır.

Örnek:

2020 yılında bu rakam 2.943.-TL %32 oranı olan tutar belgesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın il müdürlüğüne verilmesiyle ödeme yapılır.

Devlet koruyucu ailelere ‘emeklilik’ hakkı tanıyor: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kimsesiz çocuklara yuvasını açan koruyucu ailelerde emekliliğe esas sosyal güvencesi bulunmayan ebeveynlerin sigorta primlerini karşılayarak, emekli olmasına imkan tanıyor. Bakanlık, çocukların maddi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra koruyucu aileler için emeklilik yolunu açarak çok önemli bir destek sağlıyor. Bu kapsamda, sözleşmesi süren koruyucu aileler içinde eşine veya bir yakınına bağlı olmaksızın emekliliğine esas sosyal güvencesi bulunmayan eşlerin sigorta primleri bakanlıkça ödeniyor. Uygulamada, bu durumdaki ebeveyn, bir asgari ücret tutarı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında isteğe bağlı sigortasını yaptırarak ödeme belgesini ibraz ederse, primleri aylık ödemelere eklenerek, bakanlığın aileye gönderdiği ödenekten karşılanıyor.

chp-daha-zor-zamanlari-tasiyabilecek-kadrolara-sahip

“CHP daha zor zamanları taşıyabilecek kadrolara sahip”

540-yillik-tarihi-hamle

540 yıllık tarihi hamle