Torba yasada neler var?

mecliste-korona-onlemleri
Vedat İLKİ
17 Kasım 2020

7256 sayılı kanunla, kamu alacakları yapılandırılması yapılırken vergi, sosyal güvenlik ve işsizlik kanunlarında, diğer kanunlarda değişikliklere gidiliyor.
31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı kanun kapsamında takip edilen ve bu kanunun yayımı tarihine veya bu kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;
1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2020 yılı ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
2) 2020 yılı ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
3) 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
4) 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
5) İlgili kanunları gereğince takip edilen 2020 yılı ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,
Belediye alacakları da bu kapsam da ele alınıyor.
İşsizlik sigortasına ek madde ekleniyor:
EK MADDE 7- İşsizlik ödeneğinden yararlandırılıp işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde özel sektör işyerlerinde bu kanun kapsamında işe giren ve işe girdiği tarihten itibaren hizmet akdine tabi olarak en az on iki ay süreyle kesintisiz çalışanlardan talepte bulunanların, 5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca sigortalı sayılmak suretiyle, işe başladıkları tarihten önce yararlandıkları en son işsizlik ödeneği süresi için kurumca Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeme yapıldığı tarihte geçerli prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak uzun vadeli sigorta primi işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı fondan karşılanır. Bu fıkra hükümlerinden aynı işsizlik ödeneği hak sahipliği için sadece bir defa yararlanılır.
6111 ve 7103 sayılı teşviklerin süresi 31/12/2023 kadar uzatılıyor. (Sigorta primi ve vergi anlamında)
Ahilik Sandığı’ndan prim alınması 31/12/2023’e uzuyor. Korona virüs dolayısıyla yapılan düzenlemelere 30/06/2021 kadar uzatma geliyor.
İşveren kayıt dışı çalıştırdığı işçisini işe alması ya da bildirmesi halinde teşvik var: 4857 sayılı kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesi 4857 sayılı kanunun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hâller ve benzeri sebepler dışında sona erenler ile hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmeksizin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmekte olanların, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işverenine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 30 gün içerisinde başvuruda bulunmaları ve işveren tarafından;
Fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayılarının 44,15 Türk Lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 4857 sayılı kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene fondan destek sağlanır.
GEÇİCİ MADDE 29- Korona virüs (Kovid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler hakkında Bakanlık ve kurum personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu kapsamda 2020 ekim ayı ve öncesi döneme ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilir. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilemez.
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun 16’ncı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“16) Basın ve 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre basın                              90”
gazetecilik           kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar.
mesleğinde
Detaylar kanun yayınlandıktan sonra çıkarılacak, yönetmelik ve genelge esaslarına göre işlem yapılacaktır.

bazen-cilt-de-terapi-ister

Bazen cilt de terapi ister

“Kımıldanır mahallemin daralan ruhu”