Özellikle 4/A statüsü kapsamında çalışan işçiler birden fazla işyerinde çalışması halinde sigortalılık günleri 30 gün, sigorta primine esas matrahları da tavan miktarı aşmaz.

Örnek:

İşçi A firmasında 15 gün 30 bin TL, B işletmesinde 5 gün 50 bin TL, C işletmesinde 10 gün 100 bin TL çalışabilir mi?

Tabii ki bunun için SGK primine esas matrahı;

a.) Günlük tavan matrah: 5 bin 63 TL dikkate alınır.

b.) Yukarıdaki örneğe göre, A işyerinde 15 gün 30 bin +B işyeri 5 gün 25 bin 3,15+C işyeri 10 gün 50 bin 6,30 =30 gün 105 bin 9,45 TL matrah ile bildirilir.

Bazı işyerleri sözleşmelerine işyeri ile aynı iş kolunda rekabet olamaması adına ikinci iş yapamaz yasaklaması işçinin önüne konulur ve imzalaması istenir.

İkinci işte çalışmayı işverenin yasaklama hakkına sahip mi?

İşçinin yasal sınırlar içinde iş ilişkisine girmesine engelleyen sözleşme hükümlerinin kural olarak Anayasa'nın çalışma hakkı ve özgürlüğünü düzenleyen 48. ve 49. maddelerine aykırılık oluşturacağı için geçersiz sayılmasının gerekir. Bu konuda tanımlanan sözleşme maddelerinde rekabet yasağından söz edilebilinir, bunun için de somut ve objektif nedenler öne sürülür.

Dava konusu olması halinde yargının konuya bakış açısı:

İş akdinin fesih edilmesi, işçinin ikinci iş yapmasının sadakat borcuna aykırı olup olmadığı ya da haksız bir rekabet oluşturup oluşturmadığının, oluşturuyorsa bunların sebep ve sonuçlarının iş akdinin fesih bildiriminde yer alıp almadığı net ve açık bir şekilde belirtilmesi gerekir.

İşçinin ikinci iş yapmasının işyerinde olumsuzluğa yol açtığı iddiasının bulunup bulunmadığı, SGM hizmet dökümünden ilk işe girdiği tarihte de ikinci bir işte çalıştığı, aynı döneme ilişkin her iki işyerinde bildirimlerin yapıldığı, iki yılı aşkın hizmet döneminde buna ilişkin herhangi bir ihtar gibi yaptırımla karşılaşmaz, sadakat borcuna aykırılığın savunulmadığı, ispatlanmadığı, yapılan ikinci işin niteliği olduğu, haksız rekabet oluşturacak bir durumunda ihlal edilmediği gibi, yapılan işin niteliğine de uygun olmadığı, iş akdinin feshinin tüm bu nedenlerle haklı veya geçerli bir sebebe dayanmadığı, sonucuna göre dava niteliği;

a.) İşe iade olması halinde işe iade

b.) Kötü niyet tazminatı gibi hükümlere karar verilir.

Bu yönde yargı kararı:İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İstanbul
Bölge Adliye Mahkemesi
29. Hukuk Dairesi

Esas no. 2022/1004
Karar no. 2022/1548
Tarihi: 14/06/2022

İşçinin iş sözleşmesinin bir başka işveren yanında ek iş yapması nedeniyle sona erdirilmesi.
İşçinin bir başka işte çalışmasını yasaklayan sözleşeme hükmünün anayasanın çalışma hakkına ilişkin hükümlerine aykırı olduğu
geçersiz fesih.