Asgari ücretin yansıması

asgari-ucret
Vedat İLKİ
11 Aralık 2019

2020 yılı asgari ücretin görüşmeleri başladı.  İş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı İş Kanununun kapsamında olan veya olmayan, her türlü işçinin çalıştığı bütün işkollarını kapsar denilerek,6098 sayılı Borçlar Kanununa tabi,5953 Basın İş Kolu Çalışanları,854 sayılı Deniz İş Kolunda çalışanları kapsaması ile birlikte tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor. 13 Milyon çalışanın %50’si Asgari ücretli çalışan olması halinde 7 Milyonu yakın çalışanı ilgilendiren bir taslak üzerinde tartışmaya açılacaktır.

Devleti Temsil Eden 5 Kişi,İşçi ve İşveren Üst Kuruluşlarından 5’er kişi olmak üzere 15 kişiden oluşuyor.2/3 Çoğunluk toplantı için yeterlidir.Komisyon, en az on üyenin katılımı ile toplanır ve oylarının çoğunluğu ile karar verir. Karara katılmayan üye, isterse katılmama gerekçesini belirtir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Komisyonun her toplantıda aldığı kararlar karar defterine yazılır ve başkan ve üyelerce imzalanır. Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesindir. Bu kararın, toplanan bilgi ve belgelere göre hazırlanacak bir gerekçeye dayandırılması zorunludur.

ASGARİ ÜCRETİN ÇALIŞANA YANSIMASI NE OLUR?

Asgari ücret: İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti ifade eder.Bu durumda işçi için günlük belirlendiği için,zorunlu ihtiyaçları karşılayacak tek kişilik ücret kavramıdır.Kısaca işçi için alım gücü,TİS için ise pazarlık rakamının alt yapısını oluşturur.Çalışan için ise AGİ etkisinden bahsederek,işçi için iki önemli yansımasını özetlemiş oluruz.

Örnek:

2020 Yılında %10 artış olması halinde AGİ hariç 2.011 TL..AGİ ise 211 TL.. olarak eline net 2.223.-TL geçecektir.Zam oranı artmasıyla birlikte Reel asgari ücret artacaktır.

İşsiz kalan sigortalılar için işsizlik ödenekleri de artacaktır.Ücret Garanti Fonunda ödenekleri de artış olacaktır. Geçici ve Sürekli İş Göremezlik Gelirleri,alt sınır gelir tutarları artacaktır.İşçi için gelir yönünden yansıması vardır.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI İŞVEREN YÖNÜNDEN YANSIMASI

SOSYAL GÜVENLİK SPEK DEĞİŞİMLER

Asgari ücrette meydana gelebilecek artışla birlikte,SGK uygulamakta olduğu parametrelerde ağırlıklı olarak değişime uğrayacaktır.EK/9 Konutlarda çalıştırılan ev hizmetlisi,konut kapıcıları Prim tutarları artacaktır.

4/b statüsünden SPEK değişiyor

Esnaf,Şirket ortağı ve ziraat ile uğraşanlarda SPEK değişecektir.SPEK istisna tutarları da değişecektir.(Aile,Çocuk,Yemek,Sigortalı adına ödenen Özel Sağlık,BES)

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Sigortalılar için SPEK değişiyor.5510 sayılı Kanun’un 82. maddesinin birinci fıkrası sigorta primine esas kazanç üst sınırı sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır.

İşverenlerin Ödeyeceği İPC ise artacaktır.Teşvikler yönünden olumlu yansımasını görebiliriz.

SPEK KENDİSİ ÖDEYENLER YÖNÜNDEN YANSIMASI

EK/5 -EK/6 Kapsamında çalışanlar için SPEK değişiyor.İsteğe Bağlı prim ödeyenlerin miktarı artıyor,vergiden muaf ev kadınlarının sigorta primleri yükselecektir.Tarım SSK primlerinde yükselme olacaktır.Silinen Bağ-Kur günleri ihya prim tutarları da zamlanacaktır.Genel Sağlık Sigortası Primi de yükselmiş olacaktır.55100/41’inci Maddesine göre Borçlanma miktarı yanında ,3201 sayılı Kanuna göre Yurtdışı Borçlanma tutarları da artacaktır.

ÇIRAK VE STAJYER MAAŞLARI ARTACAK

Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir.

İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde %30, 20 az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde %15, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin %30 aşağı ücret ödenemez.

SOSYAL HİZMETLER KAPSAMINDA DEĞİŞİMLER

A- EVDE BAKIM PARALARINDA HANE GELİRİ DEĞİŞİYOR

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, resmî veya özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti ya da sosyal yardım yapılmak suretiyle evde bakımına destek verilmesi sağlanır.

B- MUHTAÇ YAŞLI BAKIMI MİKTAR DEĞİŞİYOR

65 yaşını doldurmuş ve her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının  üçte birinden az olan Türk vatandaşlarına 4734 sayılı Kanun’un 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin tabi olduğu usule göre hizmet alımıyla bakım hizmeti verilebilir.

C- SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFINDAN YARDIM VAR

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’na eklenen;

“Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış olmakla birlikte, Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre; hane içindeki kişi başına düşen geliri, on altı yaşından büyükler için belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda bulunanlar da bu Kanun kapsamındadır.” denilmiştir.

2022 MUHTAÇ YAŞLILIK AYLIĞI/ENGELLİ AYLIĞI

Her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olanlar ile aynı tutardan az gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilir ve kendilerine aylık bağlanır.

18 yaşından küçük engelli yakınlarından, 18 yaşından büyük engeliler ,her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olanlar ile aynı tutardan az  gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilir  ve kendilerine aylık bağlanır.

insanlik

İnsanlık nereye?

Yeni yıl yeni umutlar demek