7440 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin altıncı fıkrasında; “5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine h...

7440 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin altıncı fıkrasında; “5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımı tarihinden 31/7/2023 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.” hükmü yer almaktadır.

KİMLER GSS ÖDEMEZ

12/3/2023 tarihinden önce ilk defa 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olan kişilerin 12/3/2023 (bu tarih dahil) - 31/7/2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında, ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) müracaat etmeleri ve gelirlerinin, aynı hanede yaşayan aile içindeki kişi başına düşen aylık tutarın brüt asgari ücretin üçte birinin(AÜ/3 DÜŞÜK) altında olması halinde, 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki tescili, ilk tescil tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi (60/1/c-1) kapsamında güncellenir.

KİMLER GSS ÖDER

Yapılan gelir testi sonucuna göre hesaplanan gelir tutarının brüt asgari ücretin üçte birinden(AÜ/3 YÜKSEK) fazla olması halinde ise 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki sigortalılık statüsü devam edeceğinden, bu kapsamdaki genel sağlık sigortası primleri tahsil edilecektir.

31/08/2023 SON ÖDEME TARİHİ

2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçlarının 31/8/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar ödenmesi halinde bu borçlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir. 2022 yılı Aralık ayı ve öncesi döneme ait 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamındaki borçları kapsamakta olup bu borçlara, 31/8/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası veya gecikme zammı uygulanmayacaktır. 2023 yılı Ocak ayı ve sonrası dönemlere tahakkuk eden borçların süresinde ödenmemesi halinde ise bu borçlar için tahsil tarihine kadar geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır. 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamında bulunan genel sağlık sigortalılarının 31/8/2023 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlandırılmasında; 2022/Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin prim borçları ile Kanunun yayımı tarihi olan 12/3/2023 tarihinden önce muaccel hale gelen 2023/Ocak ayı prim borcu dikkate alınmayacak, şubat ve sonraki aylara ilişkin prim borçları ise 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borç hesabında dikkate alınacaktır. Bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılarının sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması ve 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması halinde sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır. Örnek-1: 31/12/2022 tarihinden önceki döneme ilişkin 5510 sayılı Kanunun 60/1/g bendi kapsamında prim borcu olan sigortalı 15/3/2023 tarihinde sağlık hizmet sunucusuna başvurmuştur. Sigortalının bu tarihten önceki bir yıl içinde 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması ve 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması halinde sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır. Örnek-2: Örnek 1’deki sigortalının sağlık hizmet sunucusuna 1/5/2023 tarihinden sonra başvuruda bulunması halinde, 2023/Şubat ve Mart ayına ait genel sağlık sigortası prim borcunun bu tarih itibariyle muaccel hale gelmesi ve bu nedenle 60 günden fazlaya ilişkin prim borcu oluşması nedeniyle bu aylara ilişkin prim borcu ödenmediği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaktır.