Sigortalıların yaş düzeltmesi nedir?

emekli-maaslarina-yapilacak-zam-belli-oldu
Vedat İLKİ
12 Ekim 2021

5510/57 nci maddesi gereğince uzun ve kısa vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanmada;

A.) Sigortaların yararlanmaya başlamadan önceki yaş düzeltmeleri kabul edilmekte,

B.) Sigortalılıkları başlatılanların sigortalılık başlangıç tarihinden sonra yaptıkları yaş düzeltmeleri ise dikkate alınmamaktadır.

Bu durumda yaş düzeltmelerine ilişkin mahkeme kararlarına istinaden tescil kütüklerinin tashihli yaşla ilgili bölümleri düzeltilecek ancak;

C.) Uzun ve kısa vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortasına tabi olunduktan sonra yapılan düzeltmelerde sigortalılık hak ve mükellefiyetinin düzeltilmeden önceki yaşa göre belirleneceği sigortalılara bildirilecektir.

MADDİ HATA İLE YAŞ DÜZELTME İŞLEMLERİ

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 38. maddesinde; “MADDE 38-Bu Kanunun 7. maddesinde sayılan aile kütüklerine tescil edilmesi gereken bilgilerden; dayanak belgesinde bulunduğu halde nüfus kütüklerine hatalı veya eksik olarak tescil edilen ya da hiç yazılmayan bilgiler veya mükerrer kayıtlar maddî hata kapsamında değerlendirilir. Bu tür maddî hatalar Genel Müdürlükçe ya da nüfus müdürlükleri tarafından düzeltilir veya tamamlanır.” hükümleri yer almaktadır.

ÖRNEK:

Bulgaristan göçmeni olan sigortalının ilk işe giriş bildirgesindeki doğum tarihinin 18.08.1959 olduğu ancak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yazısı ile 18.08.1963 olan doğum tarihinin kayıtlara sehven 18.08.1959 olarak yazıldığı ve söz konusu kaydın düzeltildiği anlaşılmıştır. Bu durumda, tescil kayıtlarında gerekli düzeltme yapılacak uzun vade sigorta kollarından sağlanan yardımlarda 18.08.1963 doğum tarihi esas alınacaktır.

MAHKEME KARARINDA KESİNLEŞME TARİHİ

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 367 nci maddesinin ikinci fıkrasında, kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemeyeceği hükmü bulunduğundan yaş düzeltmelerinde mahkeme karar tarihi değil kesinleşme tarihi dikkate alınacaktır.

ÖRNEK:

1/3/1986 tarihinde 506 sayılı Kanuna tabi çalışmaya başlayan sigortalının 17/5/1970 olan doğum tarihi 11/2/1986 tarihli mahkeme kararı ile 17/5/1966 olarak değiştirilmiştir. Mahkeme kararının kesinleşme tarihi 5/3/1986 tarihi olduğundan, tescil kayıtlarında gerekli düzeltme yapılacak ancak uzun vade sigorta kollarından sağlanan yardımlarda 17/5/1970 doğum tarihi esas alınacaktır.

FARKLI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDA GEÇEN ÇALIŞMALARDA YAŞ DÜZELTME

Sigortalılar 5510 sayılı Kanun yada 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış kanunlar (1479, 2926, 506, 5434 S.K. vb.) göre ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önceki yaş düzeltmeleri dikkate alınır ve SGK tarafından kabul edilir.  

ÖRNEK:

22/9/1988 tarihinde 1479 sayılı Kanuna tabi, 21/11/1992 tarihinde 506 sayılı Kanuna tabi olan sigortalı 8/8/1986 tarihli mahkeme kararı ile 5/5/1965 olan doğum tarihini 4/4/1964 olarak düzelttirmiş olup tescil kayıtlarında gerekli düzeltme yapılacak uzun vade sigorta kollarından sağlanan yardımlarda 4/4/1964 doğum tarihi esas alınacaktır.

İPTAL İPKA İŞLEMLERİ

ÖRNEK:

İşe giriş bildirgelerindeki doğum tarihi farklı olup daha sonra aynı kişi olduğu anlaşılan ve iptal ipka işlemi yapılan sigortalının ilk defa çalışmaya başladığı 4/6/1979 tarihli işe giriş bildirgesinde doğum tarihi 1963, 8/8/2012 tarihli işe giriş bildirgesinde ise 4/9/1970’tir. Sigortalı 27/6/2012 tarihinde mahkeme kararı ile 4/9/1970 olan doğum tarihini 31/12/1963 olarak değiştirmiştir. Mahkeme kararının kesinleşme tarihi 27/6/2012 tarihi olduğundan, uzun vade sigorta kollarından sağlanan yardımlarda 4/9/1970 doğum tarihi esas alınacaktır.

STAJYER İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNDE YAŞ DÜZELTME

Uzun vadeli sigorta kolları primi ödenmeyen staj sigortalılığı gibi kısa vadeli sigortalılık türü işe giriş tarihlerinden sonra yapılan yaş düzeltmelerine SGK tarafından dikkate alınıyor.

ÖRNEK:

2/11/1981 ve 15/3/1985 tarihlerinde işe giriş bildirgesi verilen sigortalının 2/11/1981 tarihinde uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmediği tespit edilmiştir. Sigortalı 7/4/1968 olan doğum tarihini 4/3/1983 tarihli mahkeme kararı ile 7/4/1963 olarak düzelttirmiş olup 2/11/1981 tarihi ile yaş düzeltmesinin yapıldığı 4/3/1983 tarihi arasında uzun vade sigorta kolları yönünden prim ödenmediğinden sigortalının tescil kaydı düzeltilecek uzun vade sigorta kollarından sağlanan yardımlarda 7/4/1963 olarak dikkate alınacaktır.

Suçun ağırlığı ve cezasızlık

guzellik

Tazeliğin tam vakti!